Thủ tục hành chính Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

Đăng ngày 27 - 12 - 2017
100%

Quyết định số 1892/QĐ-CTUBND ngày 03/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Ban hành kèm theo Quyết định số….../QĐ-UBND ngày… tháng…. năm….

của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính
1 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
3 Mức độ 2 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
4 Mức độ 2 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.
5 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
 1. Thủ tục hành chính cấp xã

1

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1. Tên thủ tục

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

- Hồ sơ nộp tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

- Trả kết quả tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 02 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ, nếu không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên quyết định thành lập Đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá thực tế

Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 05 ngày. Thông báo nêu rõ thành phần đoàn, phạm vi, nội dung, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên xem xét kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả đánh giá để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, kết quả đánh giá đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở.

Trường hợp chưa đủ điều kiện, Chi cục Bảo vệ thực tỉnh Hưng Yên thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục trong vòng 60 ngày. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết), trường hợp hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đủ điều

kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở.

Trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (mang theo bản chính để đối chiếu).

c) Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Kết quả đánh giá đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

- Cá nhân

- Tổ chức                                                                                                                                 

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận                       

Lệ phí

- Căn cứ Thông tư Số: 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Phí thẩm định:

+ Cửa hàng: 800.000đồng/1lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

a. Chi tiết điều kiện nhân lực

Chủ cơ sở buôn bán (Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, các thành viên công ty hợp danh; người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh của doanh nghiệp; một trong những người quản lý cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại cửa hàng đại lý của doanh nghiệp, hợp tác xã làm dịch vụ bảo vệ thực vật; người trực tiếp quản lý cửa hàng đối với cửa hàng buôn bán thuốc tại một địa điểm cố định) và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

b. Chi tiết điều kiện địa điểm

- Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải có địa chỉ rõ ràng, ổn định, thuộc sở hữu của chủ cơ sở hoặc có hợp đồng thuê địa điểm đặt cửa hàng hợp pháp tối thiểu là 01 năm.

- Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh, tối thiểu là 10 mét vuông (m2). Phải là nhà kiên cố, bố trí ở nơi cao ráo, thoáng gió.

- Không được bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa là lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y.

- Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không được nằm trong khu vực dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện.

- Cửa hàng phải cách xa nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 mét (m); có nền cao ráo, chống thấm, không ngập nước; tường và mái phải xây dựng bằng vật liệu không bén lửa.

- Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật của cửa hàng phải đáp ứng quy định.

Trường hợp cơ sở buôn bán không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp, địa chỉ rõ ràng; có sổ ghi chép việc mua bán, xuất, nhập thuốc bảo vệ thực vật và đáp ứng quy định tại điểm a mục 5.2.2.

c. Chi tiết điều kiện trang thiết bị

- Có tủ trưng bày, quầy, kệ hoặc giá đựng thuốc bảo vệ thực vật.

- Đảm bảo đủ độ sáng để nhận diện thuốc. Thiết bị chiếu sáng phải đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Có nội quy và phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan phòng cháy, chữa cháy để ở nơi thuận tiện, sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

- Có bảo hộ lao động bảo vệ cá nhân như găng tay, khẩu trang, nước sạch, xà phòng.

- Có vật liệu, dụng cụ để xử lý kịp thời sự cố theo yêu cầu của cơ quan quản lý về môi trường.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm;

- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thông tư Số: 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

            

 

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

 

1. Đơn vị chủ quản:…………………..…………………..…...…..............

            Địa chỉ: …………………………………………………….............

            Tel: ………….....….....…... Fax:…………... E-mail: …………......…

2. Tên cơ sở: ……………………………................................................

            Địa chỉ: ……………………..………………………………........

            Tel: ………….....……..........…... Fax:………....……... E-mail: ………...

            Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

.....................................................................................................................................

            Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật: ........................................

Đề nghị Quí cơ quan

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 • Cơ sở có cửa hàng                                              
 • Cơ sở không có cửa hàng                           

 Cấp mới                                                           Cấp lại lần thứ ….......

Hồ sơ gửi kèm:

1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

2. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định;

b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.

Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật./.

      

Hưng Yên, ngày….. tháng…..năm201...

 

 

Đại diện cơ sở

(Ký và ghi rõ họ tên)

                               

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

         Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở: .................................................................................... .........................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: .................................Fax:.................................E-mail: ............................

 

2. Loại hình hoạt động

- DN nhà nước                                    

- DN liên doanh với nước ngoài       

- DN tư nhân                                    

- DN 100% vốn nước ngoài           

- DN cổ phần                       

- Hộ buôn bán                      

- Khác: (ghi rõ loại hình)  

………………………………

3. Năm bắt đầu hoạt động: …………………..………………………………..........

4. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

……………………………………………………………………………...................

.......................................................................................................................................

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN

1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng)

- Diện tích cửa hàng: ………….m2

- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …………. m2  hoặc ................... tấn

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:.........

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhân lực:

Danh sách nhân lực, trong đó: .....................................................................................

.......................................................................................................................................

- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật. (Ghi rõ tên loại văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên người được cấp): .....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên người được cấp).

.......................................................................................................................................

- Những thông tin khác: ...............................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật

 Có (tiếp tục khai báo mục 3.1)

 Không (tiếp tục khai báo mục 3.2)

3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau:

Nơi chứa thuốc:        từ 5000 kg trở lên                        dưới 5000 kg            

Kích thước kho:  chiều dài (m): ........... chiều rộng (m): ......... chiều cao: ............(m)

Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:                                                                        

a) Tên người đại diện: ..................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Điện thoại: ....................Mobile: ........................Fax:................. E-mail: ....................

b) Trạm cấp cứu gần nhất: ............................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Điện thoại: ...............................Fax:..............................................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km): .......................................................................................

c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km): ................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Điện thoại: ................................Fax:.............................................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km): .......................................................................................

d) Đồn cảnh sát gần nhất: .............................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Điện thoại: ................................Fax:.............................................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km): .......................................................................................

đ) Tên khu dân cư gần nhất: .........................................................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km): .......................................................................................

3.2. Nếu không có kho riêng, nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng thuê kho (kèm hợp đồng thuê kho):.............................................................................................

           ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

                                                                                        (Ký tên, đóng dấu  nếu có)

 

 

2. Tên thủ tục

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

- Hồ sơ nộp tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

- Trả kết quả tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

Trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 02 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ, nếu không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên quyết định thành lập Đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá thực tế

Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 05 ngày. Thông báo nêu rõ thành phần đoàn, phạm vi, nội dung, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên xem xét kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả đánh giá để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, kết quả đánh giá đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở.

Trường hợp chưa đủ điều kiện, Chi cục Bảo vệ thực tỉnh Hưng Yên thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục trong vòng 60 ngày. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết), trường hợp hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đủ điều

kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở.

Trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (mang theo bản chính để đối chiếu).

c) Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Kết quả đánh giá đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

- Cá nhân

- Tổ chức                                                                                                                                 

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận                       

Lệ phí

- Căn cứ Thông tư Số: 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Phí thẩm định:

+ Cửa hàng: 800.000đồng/1lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

a. Chi tiết điều kiện nhân lực

Chủ cơ sở buôn bán (Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, các thành viên công ty hợp danh; người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh của doanh nghiệp; một trong những người quản lý cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại cửa hàng đại lý của doanh nghiệp, hợp tác xã làm dịch vụ bảo vệ thực vật; người trực tiếp quản lý cửa hàng đối với cửa hàng buôn bán thuốc tại một địa điểm cố định) và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

b. Chi tiết điều kiện địa điểm

- Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải có địa chỉ rõ ràng, ổn định, thuộc sở hữu của chủ cơ sở hoặc có hợp đồng thuê địa điểm đặt cửa hàng hợp pháp tối thiểu là 01 năm.

- Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh, tối thiểu là 10 mét vuông (m2). Phải là nhà kiên cố, bố trí ở nơi cao ráo, thoáng gió.

- Không được bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa là lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y.

- Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không được nằm trong khu vực dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện.

- Cửa hàng phải cách xa nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 mét (m); có nền cao ráo, chống thấm, không ngập nước; tường và mái phải xây dựng bằng vật liệu không bén lửa.

- Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật của cửa hàng phải đáp ứng quy định.

Trường hợp cơ sở buôn bán không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp, địa chỉ rõ ràng; có sổ ghi chép việc mua bán, xuất, nhập thuốc bảo vệ thực vật và đáp ứng quy định tại điểm a mục 5.2.2.

c. Chi tiết điều kiện trang thiết bị

- Có tủ trưng bày, quầy, kệ hoặc giá đựng thuốc bảo vệ thực vật.

- Đảm bảo đủ độ sáng để nhận diện thuốc. Thiết bị chiếu sáng phải đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Có nội quy và phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan phòng cháy, chữa cháy để ở nơi thuận tiện, sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

- Có bảo hộ lao động bảo vệ cá nhân như găng tay, khẩu trang, nước sạch, xà phòng.

- Có vật liệu, dụng cụ để xử lý kịp thời sự cố theo yêu cầu của cơ quan quản lý về môi trường.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm;

- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thông tư Số: 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

 

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

 

1. Đơn vị chủ quản:…………………..…………………..…...…..............

          Địa chỉ: …………………………………………………….............

          Tel: ………….....….....…... Fax:…………... E-mail: …………......…

2. Tên cơ sở: ……………………………................................................

          Địa chỉ: ……………………..………………………………........

          Tel: ………….....……..........…... Fax:………....……... E-mail: ………...

          Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

.....................................................................................................................................

          Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật: ........................................

Đề nghị Quí cơ quan

 Cấp giấy lại chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 • Cơ sở có cửa hàng                                           
 • Cơ sở không có cửa hàng                           

 Cấp mới                                                 Cấp lại lần thứ ….......

Hồ sơ gửi kèm:

1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

2. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định;

b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.

Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật./.

      

Hưng Yên, ngày….. tháng…..năm201...

 

 

Đại diện cơ sở

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

         

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở: .................................................................................... ...

Địa chỉ: .............................................................................................

Điện thoại: .................................Fax:.................................E-mail: ........

2. Loại hình hoạt động

- DN nhà nước                           

- DN liên doanh với nước ngoài          

- DN tư nhân                                    

- DN 100% vốn nước ngoài    

- DN cổ phần                         

- Hộ buôn bán               

- Khác: (ghi rõ loại hình)        

………………………………

3. Năm bắt đầu hoạt động: …………………..………………………………..........

4. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

…………………………………………………………………………….............

.................................................................................................................................

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN

1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng)

- Diện tích cửa hàng: ………….m2

- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: ……. m2  hoặc ...... tấn

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

..........................................................................................................................................................................................................................

2. Nhân lực:

Danh sách nhân lực, trong đó: .....................................................................................

.................................................................................................................................

- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật. (Ghi rõ tên loại văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên người được cấp): .....................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên người được cấp).

.................................................................................................................................

- Những thông tin khác: ...............................................................................................

.................................................................................................................................

3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật

 Có (tiếp tục khai báo mục 3.1)

 Không (tiếp tục khai báo mục 3.2)

3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau:

Nơi chứa thuốc:    từ 5000 kg trở lên                          dưới 5000 kg       

Kích thước kho:  chiều dài (m): ........... chiều rộng (m): ......... chiều cao: .......(m)

Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:     

a) Tên người đại diện: ............................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................

Điện thoại: ....................Mobile: ........................Fax:................. E-mail: .............

b) Trạm cấp cứu gần nhất: ..........................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................

Điện thoại: ...............................Fax:............................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km): ............................................................................

c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km): .................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................

Điện thoại: ................................Fax:.........................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km): .....................................................................

d) Đồn cảnh sát gần nhất: .........................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................

Điện thoại: ................................Fax:........................................

Khoảng cách đến cơ sở (km): ................................................................

đ) Tên khu dân cư gần nhất: .............................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km): ................................................................

3.2. Nếu không có kho riêng, nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng thuê kho (kèm hợp đồng thuê kho):.................................................

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu  nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tên thủ tục

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

- Hồ sơ nộp tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

- Trả kết quả tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 01 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Trường hợp không cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật, trong vòng 01 ngày làm việc, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên trả kết quả trong trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trả Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật theo Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận chuyển bằng đường bộ);

- Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty);

- Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty).

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).

Thời hạn giải quyết

- Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên trả kết quả trong trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trả Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

- Cá nhân

- Tổ chức                                                                                                                                 

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật                       

Lệ phí

- Căn cứ Thông tư Số: 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Phí thẩm định: Không mất phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật theo Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt; Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 vủa Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;;

- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thông tư Số: 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

 

 

Phụ lục XXIX

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  tỉnh …..

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển        

Địa chỉ:      

Điện thoại  ……………………………Fax

Quyết định thành lập doanh nghiệp số  …………ngày…..tháng ……năm………

Đăng ký doanh nghiệp số………………………ngày…….tháng …….năm……

tại………………………………………………………………

Số tài khoản…………………….Tại ngân hàng…………………………  

Họ tên người đại diện pháp luật………………………Chức danh……………

CMND/Hộ chiếu số………………….do………………cấp ngày…./…./………

Hộ khẩu thường trú………………….

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật” đối với loại thuốc bảo vệ thực vật sau:

 

STT

Tên thuốc BVTV/                hoạt chất

Số UN

Loại, nhóm hàng

Số hiệu nguy hiểm

Khối lượng  vận chuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cho phương tiện giao thông …………………………

(lưu ý: ghi rõ loại phương tiện vận chuyển, trọng tải phương tiện, biển kiểm soát, tên chủ phương tiện, tên người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người áp tải hàng, số CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú).

Tôi cam kết đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

........., ngày..........tháng .......năm...........

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

4. Tên thủ tục

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

- Hồ sơ nộp tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

- Trả Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốcc bảo vệ thực vật cho sơ sở tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

Các trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo trên các phương tiện:

- Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương;

- Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

- Phương tiện giao thông;

- Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao;

- Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;

- Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

- Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên trả kết quả trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật theo Phụ lục XXXIV mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

 Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

- Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự);

- Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao).

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

- Cá nhân

- Tổ chức                                                                                                                                 

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

Lệ phí

- Căn cứ Thông tư Số: 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Phí thẩm định:

+ Cửa hàng: 600.000đồng/1lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật theo Phụ lục XXXIV mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Yêu cầu, điềug kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 của Quốc hội; Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qyu định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thông tư Số: 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục XXXIV

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Tên công ty, doanh nghiệp

Số: ......

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

......, ngày ..... tháng ...... năm  .....

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO                                    THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Kính gửi: Tên cơ quan có thẩm quyền

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: .......................................................

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..............

Số điện thoại:....................................Fax:..........................E-mail:………………………….......

Số giấy phép hoạt động :………………………………………………………………………...

Họ tên và số điện thoại ngư­ời chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:...................................................

Kính đề nghị ... (tên cơ quan có thẩm quyền) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thuốc bảo vệ thực vật sau:

STT

Tên thuốc BVTV

Giấy chứng nhận đăng ký

Phương tiện quảng cáo

1.

 

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đại diện tổ chức, cá nhân

Ký tên, đóng dấu)

5. Tên thủ tục

Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

- Hồ sơ nộp tại Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên; địa chỉ số 47 – Trưng Trắc - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

- Trả kết quả tạị Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên; địa chỉ số 47 – Trưng Trắc - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Các bước thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên, cán bộ Trạm Kiểm dịch tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ, nếu không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, Trạm Kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí cán bộ kiểm tra ngay lô vật thể theo đúng trình tự quy định.

Trạm kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật cho lô vật thể đủ điều kiện trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch.

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật thì trạm kiểm dịch thực vật thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật biết.

Trường hợp phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật nội địa, Trạm kiểm dịch thực vật không cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật đồng thời thông báo cho chủ vật thể biết.

Trả Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật cho chủ vật thể tại Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp tại Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên; địa chỉ số 47 – Trưng Trắc - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật  theo mẫu quy định tại (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015).

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trạm kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhân Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật cho lô vật thể trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

- Các tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật                       

Phí

- Căn cứ Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Quy định tại khoản III, mục 1; 2;3 phí kiểm dịch thực vật.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật nội địa (Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 của Quốc hội

- Thông tư  35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa.

- Thông tư 33/2014/TT- BNNPTNT) ngày 30/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định trình tự, thủ tục Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu,quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật.

- Căn cứ Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35 /2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày……tháng……năm……

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

Kính gửi: …………………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:

Địa chỉ:

Điện thoại: ………………… Fax/E-mail:

Số Giấy CMND:                      Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………..

Đề nghị quý cơ quan kiểm dịch lô hàng vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật sau:

1. Tên hàng: …………..…………. Tên khoa học:.......................

Cơ sở sản xuất:.......................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

2. Số lượng và loại bao bì:.......................................................................................

3. Khối lượng tịnh: ………………………….. Khối lượng cả bì:...............

4. Phương tiện chuyên chở:.............................................

5. Nơi đi:..................................................................................................................

6. Nơi đến:...............................................................................................................

7. Mục đích sử dụng:.............................................................

8. Địa điểm sử dụng:....................................................................

9. Thời gian kiểm dịch:................................................................

10. Địa điểm, thời gian giám sát xử lý (nếu có):...........................................................................................................................

Số bản Giấy chứng nhận KDTV cần cấp: ……… bản chính; ………… bản sao

Vào sổ số: ……………… ngày ……/……/……

 

Cán bộ KDTV nhận giấy đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ chức, cá nhân đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Thủ tục hành chính cấp xã

 

1. Tên thủ tục

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa chỉ giao dịch.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ,  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đồng ý cho tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật vào Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

Trường hợp không xác nhận, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa chỉ giao dịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) 02 bản Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT).

b) Bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc Giấy chứng nhận tập huấn về bảo vệ thực vật (đối với dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật).

c) Bản sao chụp một trong những giấy tờ xác định địa chỉ giao dịch: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhà ở gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Hợp đồng thuê nhà hợp pháp còn hiệu lực tối thiểu là 01 (một) năm; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân).

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

Phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013.

- Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………………...….…

 

Tên Tổ chức/cá nhân đăng ký: …………………………..………………...............……….………..……

Người đại diện (đối với tổ chức): ……………..…..……....; Chức vụ: ……….....…....................…….

Số CMND ….................……; Ngày cấp:………...……...; Nơi cấp: …….....……...................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………….. ………………………………............………………

Nơi tạm trú: ……… …………….………………………………………………………..………...........................…..…

Địa chỉ giao dịch:……… ………………………….........................………..………………………….………….……

.....................................................................................................................................................................................

Số điện thoại di động: ……………....…….... ; Số điện thoại cố định: ……………...........…………

Đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật sau đây: (*)

- Dịch vụ tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật

- Dịch vụ phòng, chống sinh vật gây hại thực vật                 

Hồ sơ gửi kèm: ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật./.

 

Vào sổ số..............ngày......../......../...........

.....……, ngày….... tháng….....năm….…

Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

Nêu rõ tên Tổ chức/cá nhân
và loại hình dịch vụ đề nghị xác nhận

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đại diện Tổ chức/cá nhân đăng ký

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

( * Ghi chú: Gạch bỏ nội dung không đăng ký)

Chi tiết xem tại đây

1892 bao ve thuc vat.pdf

Download tệp biểu mẫu:

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 1510189995_BAN_THUYET_MINH.docx1510189890_DON_DE_NGHI_CAP_GIAY_CHUNG_NHAN_DU_DIEU_KIEN_buon_ban_thuoc_bv_thuc_vat.docx

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật(23/12/2019 3:23 CH)

  Thủ tục hành chính: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật(23/12/2019 3:22 CH)

  Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm...(01/01/2019 4:28 CH)

  Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật(01/01/2019 4:26 CH)

  Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật(01/01/2019 4:24 CH)

  °
  1431 người đang online