Cơ cấu tổ chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Đăng ngày 17 - 04 - 2017
100%

*) Các phòng chuyên môn:

- Văn phòng Sở

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Thanh tra Sở

- Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thông tin nông nghiệp

- Phòng Trồng trọt

- Phòng Chăn nuôi

- Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình

*) Các đơn vị trực thuộc Sở:

- Chi cục Thú y

- Chi cục Thuỷ sản

- Chi cục Bảo vệ thực vật

- Chi cục Phát triển nông thôn

- Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão

- Chi cục Thuỷ lợi

- Chi cục Kiểm lâm

- Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản

*)Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn

- Trung tâm Tư vấn, thiết kế kỹ thuật đê điều, thuỷ lợi

- Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh

- Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tin mới nhất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên(18/04/2017 1:40 CH)

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(02/01/2017 2:44 CH)

°
649 người đang online