Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 18 - 04 - 2017
100%

Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Lương Bằng - Phường Hiến Nam - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

           Điện thoại: 03213.863596 - Fax: 0321.3863596

          Cổng thông tin: sonnptnt.hungyen.gov.vn

          Email: sonnptnt@hungyen.gov.vn 

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Sở Nông nghiệp và PTNT) tỉnh Hưng Yên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Tin mới nhất

Cơ cấu tổ chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc(17/04/2017 7:44 SA)

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(02/01/2017 2:44 CH)

°
1000 người đang online