Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Đăng ngày 18 - 08 - 2021
100%

  1. Thủ trưởng đơn vị:

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư công vụ

Trịnh Kim Uyên

Chi cục trưởng

02213.551.162

 

tkuyen@hungyen.gov.vn
 

2. Vị trí, chức năng:

Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, ché biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thuộc ngành quản lý theo phân công phân cấp; chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật.

Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh; được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Số 1, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại địa phương.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

4. Đầu mối tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở Nong nghiệp và PTNT quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT;

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ề chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn;

 c) Đầu mối tổng hợp đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiepj, sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối;

d) Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chưng trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy suất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý tại địa phương; tổ chức thu hồi và xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành;

 đ) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thự phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNN theo quy định;

 e)Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định.

5. Thực hiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối:

a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thự phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật;

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản và muối trên đia bàn theo quy định của pháp luật.

6. Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, chứng nhân chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản phi thực phẩm.

7. Về chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản, muối:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm thủy sản gắn ới vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình ông nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản, muối theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

d)Hướng dẫn, kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.

 8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý việc đăng ký bản công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thuộc phạm vi quản lý.

9. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn, đánh giá đối với tổ chức đủ điều kiện để Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa và điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa và điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tổ chức, hoạt động kiểm nghiệm và hỗ trợ các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

13. Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm sản, thủy sản trong phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại địa phương.

14. Tổ chức thực hiện ông tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, tài chính, tài sản và nguồn nhân lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

  a) Lãnh đạo Chi cục:

Lãnh đạo chi cục gồm có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

b) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

          + Phòng Hành chính - Tổng hợp gồm có: Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 02 chuyên viên, 01 cán sự và 01 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

          + Phòng Nghiệp vụ  - Kỹ thuật gồm có: Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 03 chuyên viên.

Chi tiết như Quyết định đính kèm: 54 qd.pdf

Tin mới nhất

Chi cục Thú y(18/08/2021 9:38 SA)

Chi cục Kiểm lâm(18/08/2021 2:33 CH)

Chi cục Bảo vệ thực vật (18/08/2021 3:07 CH)

Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão(18/08/2021 4:21 CH)

Chi cục Thủy lợi (18/08/2021 11:06 SA)

Chi cục Phát triển nông thôn(18/08/2021 8:25 SA)

°
773 người đang online