Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thông tin nông nghiệp

Đăng ngày 21 - 04 - 2017
100%

I. Thông tin giới thiệu

         Ông Bùi Minh Việt: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – TTNN

         SĐT: 02213.864.439/0983705275

         Email: bmviet@hungyen.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Phòng Kế hoạch – Tài chính – Thông tin nông nghiệp là phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch kế hoạch, công tác tài chính, kế toán ngành và Văn phòng Sở về lĩnh vực phát triển Thông tin - Thị trường nông nghiệp; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản theo pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Phòng Kế hoạch – Tài chính – Thông tin nông nghiệp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về tổ chức, cán bộ và công tác của Lãnh đạo Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên ngành Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Thông tin, Thương mại, … của Trung ương và tỉnh.

* Về quy hoạch, kế hoạch:

- Chủ trì tham mưu hoặc phối hợp tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về phát triển nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực khác thuộc ngành quản lý.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp, kế hoạch phát triển nông thôn, kế hoạch tài chính của toàn ngành.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn hàng năm của các huyện, thành phố trong tỉnh.

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng thực hiện các chương trình, dự án, đề án, đề tài thuộc lĩnh vực ngành.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch Nhà nước của các đơn vị, đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp; tổng hợp số liệu báo cáo Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

* Về tài chính – kế toán:

- Rà soát, chỉnh sửa, tổng hợp, dự toán thu, chi ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc sở.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở phân bổ ngân sách, kiểm tra, giám sát và phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách, quản lý tài sản và vốn nhà nước cho các đơn vị trực thuộc sở.

- Thực hiện công tác kế toán các chương trình, dự án, đề tài được UBND tỉnh và Giám đốc Sở giao.

- Tham gia cùng Sở Tài chính kiểm tra báo cáo tài chính, phương án, kế hoạch SXKD của các doanh nghiệp trực thuộc (nếu có); tham gia thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB giao cho ngành theo quy định.

- Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và các văn bản pháp quy về quản lý tài chính cho các đơn vị trực thuộc sở.

- Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề án, đề tài về phát triển nông nghiệp, nông thôn, đê điều, thuỷ lợi … trên địa bàn tỉnh được Lãnh đạo Sở giao.

- Trưởng phòng KH-TC-TTNN trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các vấn đề về tài chính ngân sách theo chế độ, chính sách, pháp luật ngân sách hiện hành.

* Về Thông tin nông nghiệp:

- Xây dựng hệ thống dữ liệu, tổ chức thu thập và quản lý hệ thống dữ liệu thông tin thị trường nông nghiệp và các thông tin khác thuộc lĩnh vực ngành.

- Chủ trì hoặc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường đối với các sản phẩm của ngành. Khai thác thông tin thị trường trong nước và quốc tế nhằm khuyến cáo cho các địa phương, cơ sở sản xuất nông sản hàng hoá mà thị trường có nhu cầu; góp phần giúp Lãnh đạo Sở xây dựng định hướng chiến lược chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trung hạn và dài hạn.

- Tham mưu tổ chức, tham gia các hoạt động Hội chợ, triển lãm trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực khi được Lãnh đạo Sở giao.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

 

Tin mới nhất

Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp,...(06/08/2021 3:01 CH)

Phòng Thủy sản(15/06/2021 1:35 CH)

Phòng Trồng trọt(09/05/2017 3:27 CH)

Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình(06/05/2017 7:23 SA)

Thanh tra Sở(05/05/2017 6:55 SA)

Phòng Chăn nuôi(04/05/2017 9:34 SA)

Văn phòng Sở(27/04/2017 8:06 SA)

°
540 người đang online