Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh

Đăng ngày 15 - 05 - 2017
100%

1. Lãnh đạo đơn vị:

- Thủ trưởng đơn vị: Ông Phạm Huy Thái – Giám đốc

- Số điện thoại: 0916 767688

- Địa chỉ Email: thai.dard@gmail.com

2. Vị trí chức năng Trung tâm:

- Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng nông nghiệp và vật nuôi; chọn tạo, khảo nghiệm, lưu giữ, bảo tồn giống cây trồng nông nghiệp và tuyển chọn, phục tráng, nuôi giữ giống gốc gia cầm, giống gốc lợn, bò ngoại cấp ông, bà; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cung ứng giống cây trồng nông nghiệp, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao và truyền tinh nhân tạo gia súc phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trụ sở của Trung tâm đặt tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm của Trung tâm; xây dựng và triển khai các biện pháp để thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm giống cây trồng nông nghiệp; lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống gốc giống cây trồng phục vụ nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Nuôi giữ giống gốc lợn, bò ngoại cấp ông bà và phục tráng, nuôi giữ giống gốc gia cầm để nhân giống phục vụ nâng cao số lượng, chất lượng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn, sản xuất, cung ứng các giống vật nuôi, tinh nhân tạo và truyền tinh nhân tạo gia súc có năng suất, chất lượng phục vụ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực giống cây trồng nông nghiệp và vật nuôi; phối hợp, hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài để tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng nông nghiệp, vật nuôi.

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án phát triển cây trồng nông nghiệp, vật nuôi khi được cấp có thẩm quyền giao; phối hợp ứng dụng, hướng dẫn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giống cây trồng nông nghiệp, vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp, giống vật nuôi phục vụ sản xuất; được ký kết các hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp, giống vật nuôi theo quy định của pháp luật.

          - Tham gia đấu thầu cung ứng các dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm được cấp có thẩm quyền giao.

- Quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

          - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

4. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

Theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

37 qd.pdf

Tin mới nhất

Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi(26/05/2017 2:45 CH)

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên(15/05/2017 2:55 CH)

Trung tâm khuyến nông tỉnh Hưng Yên(04/05/2017 7:36 SA)

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT(28/04/2017 3:48 CH)

°
942 người đang online