Chi cục Thú y

Đăng ngày 18 - 08 - 2021
100%

Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn:53 qd.pdf

1. Chi cục trưởng: Nguyễn Quang Tuấn, (số điện thoại cố định: 02213.545.003; di động: 0973.513.893);

 2. Chức năng của Chi cục:

  - Chi cục Thú y là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh, trực tiếp là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thú y gồm cả Thú y thuỷ sản tại địa phương. Bao gồm các hoạt động về chẩn đoán, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật để lưu thông tiêu dùng, quản lý thuốc thú y trong phạm vi toàn tỉnh, thanh tra chuyên ngành về Thú y theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thú y và Tổng Cục Thuỷ sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chi cục Thú y có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản được UBND tỉnh cấp kinh phí để hoạt động.

          4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án, quy định, chính sách, chế độ, thể lệ, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật về thú y.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về công tác thú y trong phạm vi tỉnh trên cơ sở chủ trương của ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo dõi phát hiện, chẩn đoán, xác định dịch bệnh động vật (cả động vật trên cạn và dưới nước); thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh. Đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh; ngăn chặn, dập tắt các ổ dịch động vật mới và quản lý các ổ dịch cũ trong phạm vi tỉnh. Định kỳ kiểm tra dịch bệnh, vệ sinh thú y tại các cơ sở hoạt động có liên quan đến thú y của tỉnh.

- Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông, vận chuyển trong nước; kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật tươi sống và sơ chế; kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về động vật, trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn, thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các cơ sở có hoạt động liên quan đến thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

- Quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc thú y; hướng dẫn sử dụng các loại vắc xin để phòng chống dịch bệnh động vật; giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dự trữ thuốc thú y ở địa phương.

- Cấp, thu hồi các loại giấy chứng nhận: Tiêm phòng, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, vệ sinh thú y; chứng chỉ hành nghề thú y; thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y theo quy định.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật về thú y cho nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và các cơ sở có hoạt động liên quan đến thú y. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và pháp luật về thú y.

- Thực hiện các chương trình quốc gia về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo sự phân công của UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Khảo sát, thực nghiệm và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành Thú y, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thú y theo quy định chung của nhà nước.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các Trạm Thú y huyện, thành phố, các Trạm kiểm dịch động vật vận chuyển ở các đầu mối giao thông trong tỉnh.

- Chỉ đạo công tác chuyên môn đối với mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn thông qua Trạm Thú y huyện, thành phố.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thú y; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo về thú y theo thẩm quyền.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình dịch bệnh động vật, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, quản lý thuốc thú y và các hoạt động khác liên quan đến công tác thú y của địa phương theo quy định.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thú y theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

- Thực hiện việc quản lý tài sản, tài chính và nhân lực được giao theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở giao.

Tin mới nhất

Chi cục Kiểm lâm(18/08/2021 2:33 CH)

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản(18/08/2021 4:17 CH)

Chi cục Bảo vệ thực vật (18/08/2021 3:07 CH)

Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão(18/08/2021 4:21 CH)

Chi cục Thủy lợi (18/08/2021 11:06 SA)

Chi cục Phát triển nông thôn(18/08/2021 8:25 SA)

°
904 người đang online