Trung tâm khuyến nông tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 04 - 05 - 2017
100%

1. Lãnh đạo đơn vị:

- Thủ trưởng đơn vị: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc

- Số điện thoại: 0221.3540116.

- Địa chỉ email:nvkien.snn@hungyen.gov.vn

2. Vị trí chức năng:

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên, có chức năng thực hiện nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật. Trung tâm Khuyến nông chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; Đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia.

Trung tâm Khuyến nông có chức năng tham mưu, đề xuất với Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên ban hành chính sách khuyến nông trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, các cấp chính quyền cơ sở thực hiện việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp đến với các hộ nông dân nhằm hỗ trợ nông dân trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; triển khai thực hiện các văn bản chuyên môn nghiệp vụ, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành để hướng dẫn hệ thống khuyến nông thực hiện các chủ trương kỹ thuật của Bộ, của ngành.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động theo sự quy định của Pháp luật.

Trụ sở: Đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông;

          - Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình dự án sau khi được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, UBND tỉnh phê duyệt.

          - Bồi dưỡng, tập huấn cho người sản xuất về chính sách, pháp luật, quản lý, sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khuyến nông theo quy định; Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người hoạt động khuyến nông, phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề tham gia dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

          - Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hệ thống truyền thông đại chúng và các tổ chức chính trị xã hội; Phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, tạp chí khuyến nông, tài liệu khuyến nông, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn đàn và các hình thức thông tin truyền thông khác; xuất bản và phát hành ấn phẩm khuyến nông.

          -  Xây dựng và quản lý: Dữ liệu thông tin của hệ thống thông tin khuyến nông, các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất và định hướng của ngành, các mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm; Các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; Mô hình tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững.

          - Chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ từ các mô hình trình diễn, điển hình tiên tiến ra diện rộng. 

- Tư­ vấn và dịch vụ trong các lĩnh vực: Ngành nghề sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ nông, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; Dịch vụ nông nghiệp nông thôn bao gồm: Bảo vệ thực vật, thú y, vật tư nông nghiệp, thiết bị, máy cơ khí, công cụ nông nghiệp, thuỷ nông, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; Các hoạt động liên quan đến các chương trình, dự án trong và ngoài nước; Chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn;  Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tổ chức, quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm giá thành nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; Khởi nghiệp cho chủ trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ về lập dự án đầu tư, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, huy động vốn, tuyển dụng và đào tạo lao động, lựa chọn công nghệ, tìm kiếm thị trường; Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm sản xuất, kinh doanh; Cung ứng vật tư nông nghiệp; Tư vấn và dịch vụ khác liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

          - Tham gia thực hiện hoạt động khuyến nông trong các chương trình hợp tác quốc tế; Trao đổi kinh nghiệm khuyến nông với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật khi được UBND tỉnh phê duyệt; Nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ cho người làm công tác khuyến nông thông qua các chương trình hợp tác Quốc tế và chương trình học tập, khảo sát trong và ngoài nước.

          - Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông theo quy định của pháp luật;

          - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản được giao, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT giao theo quy định của pháp luật.

 

4. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

4.1. Lãnh đạo Trung tâm: Gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc .

4.2. Cơ cu t chc: Trung tâm Khuyến nông được tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Phòng Chuyển giao kỹ thuật Chăn nuôi - Thuỷ sản.

- Phòng chuyển giao kỹ thuật Trồng trọt.

4.3. Các trm khuyến nông trc thuc:

+ Trạm khuyến nông Văn Lâm:

+ Trạm khuyến nông Văn Giang:

+ Trạm khuyến nông Mỹ Hào:

+ Trạm khuyến nông Yên Mỹ:

+ Trạm khuyến nông Khoái Châu:

+ Trạm khuyến nông Kim Động:

+ Trạm khuyến nông Ân Thi:

+ Trạm khuyến nông Tiên Lữ:

+ Trạm khuyến nông Phù Cừ:

+ Trạm khuyến nông Tp Hưng Yên:

Trạm khuyến nông được sử dụng con dấu riêng để hoạt động.

Tin mới nhất

Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi(26/05/2017 2:45 CH)

Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh(15/05/2017 7:42 SA)

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên(15/05/2017 2:55 CH)

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT(28/04/2017 3:48 CH)

°
633 người đang online