Thanh tra Sở

Đăng ngày 05 - 05 - 2017
100%

Thông tin Lãnh đạo phòng:

Ông Nguyễn Kiên Hưng

SĐT: 3862922  DĐ: 0986288645

Hộp thư: nkhung@hungyen.gov.vn

1. Chức năng:

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật về thanh tra;

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp quản lý về tổ chức, cán bộ và công tác của Lãnh đạo Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT .

2 - Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và những văn bản quy phạm pháp luật khác khi được Giám đốc Sở phân công;

- Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành hàng năm, trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Thanh tra việc chấp hành các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện sản xuất kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý của Sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở;

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm gây thiệt thiệt đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc huỷ bỏ những quy định, quyết định trái với văn bản pháp luật của nhà nước được phát hiện qua thanh tra. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về công tác thanh tra, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền.

- Thường trực tiếp công dân, thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; Tham mưu giúp Giám đốc Sở thanh tra, kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;

- Phối hợp với Thanh tra các Sở, Ngành, cơ quan Thanh tra các cấp và các cơ quan liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra và thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở, Chánh thanh tra tỉnh về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; báo cáo Thanh tra Bộ Nông nghiệp & PTNT về công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định pháp luật;

-  Chủ trì thực hiện công tác pháp chế của cơ quan Sở và thanh tra các vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

- Gồm có: Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên, chuyên viên.

 

 

 

Tin mới nhất

Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp,...(06/08/2021 3:01 CH)

Phòng Thủy sản(15/06/2021 1:35 CH)

Phòng Trồng trọt(09/05/2017 3:27 CH)

Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình(06/05/2017 7:23 SA)

Phòng Chăn nuôi(04/05/2017 9:34 SA)

Văn phòng Sở(27/04/2017 8:06 SA)

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thông tin nông nghiệp(21/04/2017 7:51 SA)

°
1081 người đang online