Văn phòng Sở

Đăng ngày 27 - 04 - 2017
100%

I. Thông tin Lãnh đạo Phòng.

Bà Phạm Thị Huyền Thanh Chánh Văn phòng 3.669.882 0976375888

- Địa chỉ hộp thư công vụ: pththanh@hungyen.gov.vn

1.1 - Chức năng:

          Văn phòng Sở là cơ quan tham mưu tổng hợp, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở, lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc chung của cơ quan Sở.

Văn phòng Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, cán bộ và công tác của Lãnh đạo Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

- Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, cán bộ và công tác của Lãnh đạo Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

1.2 - Nhiệm vụ:

- Xây dựng, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan Sở, của Lãnh đạo Sở và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; tham mưu, tổng hợp báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Sở;

- Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Sở; thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở;

- Xây dựng trình Giám đốc Sở các quy chế, quy định về chế độ làm việc và phối hợp công tác của Sở; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện;

- Đầu mối tổng hợp chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách hành chính được Giám đốc Sở giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin, phối hợp thực hiện công tác pháp chế của cơ quan Sở theo quy định; hướng dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật;

- Đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu đối với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định và phân công của Giám đốc Sở;

- Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện phục vụ làm việc chung của cơ quan Sở;

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ, quân sự, tự vệ, y tế, vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan trong cơ quan Sở;

- Tham gia quản lý các nguồn kinh phí hành chính và sự nghiệp được giao phục vụ hoạt động của cơ quan Sở theo quy định và quản lý các nguồn kinh phí khác được Giám đốc Sở giao.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

- Tham gia dự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) huyện, thành phố thuộc tỉnh báo cáo Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trình Giám đốc Sở quyết định hoặc báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình Giám đốc Sở quyết định.

- Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan dự thảo quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Uỷ ban nhân dân cấp huyện; của các nhân viên kỹ thuật trên địa bàn cấp xã với Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Tham mưu, theo dõi thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT .v.v… đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

- Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

Tin mới nhất

Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp,...(06/08/2021 3:01 CH)

Phòng Thủy sản(15/06/2021 1:35 CH)

Phòng Trồng trọt(09/05/2017 3:27 CH)

Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình(06/05/2017 7:23 SA)

Thanh tra Sở(05/05/2017 6:55 SA)

Phòng Chăn nuôi(04/05/2017 9:34 SA)

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thông tin nông nghiệp(21/04/2017 7:51 SA)

°
464 người đang online