Phòng Trồng trọt

Đăng ngày 09 - 05 - 2017
100%

Bà Nguyễn Thị Thu- Phó phòng Phụ trách

SĐT: 0987029909

Hộp thư công vụ: ntthu.nn@hungyen.gov.vn

I. CHỨC NĂNG:

Phòng Trồng trọt là phòng chuyên môn kỹ thuật thuộc sở Nông nghiệp & PTNT, tham mưu giúp Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt, phân bón trên địa bàn toàn tỉnh.

Phòng Trồng trọt chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Trồng trọt và các cơ quan liên quan khác thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT.

II. NHIỆM VỤ:

1. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng vụ, hàng năm và dài hạn; chủ trì, phối hợp tham gia xây dựng các chương trình, dự án, đề án, quy trình kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực trồng trọt theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

           2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra công tác thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, phân bón; các nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, quy trình kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt.

          3. Tham mưu soạn thảo các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành, lĩnh vực theo phân công của Lãnh đạo Sở.

4. Chỉ đạo sản xuất trồng trọt.

- Tham gia xây dựng, chỉ đạo thực hiện và thống kê báo cáo tiến độ sản xuất, tổng kết, đánh giá kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm;

- Chỉ đạo việc thực hiện cơ cấu sản xuất, quy trình kỹ thuật trồng trọt; đề xuất biện pháp khắc phục thiên tai, cơ chế hỗ trợ rủi do khi gặp thiên tai, dịch họa liên quan đến sản xuất trồng trọt theo quy định. Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng vụ, hàng năm theo cơ chế chính sách do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành và điều kiện thực tế sản xuất của tỉnh góp phần thúc đẩy sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao;

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong chỉ đạo thực hiện các mô hình sản xuất áp dụng TBKT mới về giống, phân bón, biện pháp kỹ thuật...; Phối hợp chỉ đạo phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng;

- Lập kế hoạch dự phòng và giống dự phòng trong sản xuất.

5. Về giống cây trồng nông nghiệp, về quản lý sử dụng đất và phân bón.

- Thống nhất quản lý nhà nước về công tác giống cây trồng, quản lý quĩ gen cây trồng, quản lý chất lượng phân bón và các biện pháp canh tác trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý và tổ chức thực hiện: công tác khảo nghiệm, trình diễn giống cây trồng mới, phân bón mới, quy trình kỹ thuật trồng trọt mới; bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Quản lý các hoạt động kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng, phân bón theo phân cấp;

- Tham mưu cho Lãnh đạo sở thẩm định các thủ tục hành chính liên quan đến cây trồng, phân bón theo hệ thống Izo đã được ban hành;

- Tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, các dự án đầu tư vùng nguyên liệu về trồng trọt, sản xuất phân bón.

6. Về thanh tra, kiểm tra: Phối hợp, tham gia thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về lĩnh vực trồng trọt, phân bón theo thẩm quyền.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và phân công, phân cấp của Giám đốc Sở.

 

Tin mới nhất

Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp,...(06/08/2021 3:01 CH)

Phòng Thủy sản(15/06/2021 1:35 CH)

Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình(06/05/2017 7:23 SA)

Thanh tra Sở(05/05/2017 6:55 SA)

Phòng Chăn nuôi(04/05/2017 9:34 SA)

Văn phòng Sở(27/04/2017 8:06 SA)

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thông tin nông nghiệp(21/04/2017 7:51 SA)

°
748 người đang online