Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi

Đăng ngày 26 - 05 - 2017
100%

1. Lãnh đạo đơn vị:

- Thủ trưởng đơn vị: Ông Phạm Chí Kiên - Giám đốc.

- Số điện thoại: 0221 3866332 

- Địa chỉ Email: Trungtamtvkt@hưng yen.gov.vn

2. Vị trí, chức năng:

     - Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thuỷ lợi là một đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Có chức năng giúp Sở trong các hoạt động tư vấn, khảo sát, thiết kế lập dự án các công trình thuỷ lợi: đê điều và thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh. Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải về tài chính. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

            - Trụ sở của Trung tâm: Số 1 Nguyễn Lương Bằng – P.Hiến nam – TP. Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

            3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 Trung tâm có nhiệm vụ lập dự án và khảo sát thiết kế các công trình:

- Tu bổ đê, sửa chữa kè, cống dưới đê.

- Tu bổ, nâng cao các công trình quản lý và các công trình phụ khác có liên quan đến đê điều.

- Sửa chữa, cải tạp, nâng cấp và làm mới các công trình thuỷ lợi nội đồng vừa và nhỏ.

- Lập dự án, khảo sát và thiết kế các công trình phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

- Quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản, khen thưởng, kỷ luật … đối với viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

4. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

4.1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm 01 giám đốc và 01 phó giám đốc.

4.2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

- Bộ phận Thiết kế.

- Bộ phận khảo sát.

Tin mới nhất

Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh(15/05/2017 7:42 SA)

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên(15/05/2017 2:55 CH)

Trung tâm khuyến nông tỉnh Hưng Yên(04/05/2017 7:36 SA)

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT(28/04/2017 3:48 CH)

°
608 người đang online