Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Đăng ngày 12 - 01 - 2019
100%

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 với mục tiêu Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC; Kịp thời quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức , ...

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

- Kịp thời quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện.

- Sử dụng các kênh thông tin tuyên truyền của ngành để kịp thời chuyển tải ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính và các quy định dịch vụ hành chính công, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện dịch vụ công, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thúc đẩy công dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC.

2. Yêu cầu:

- Nội dung về CCHC phải được tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ đề ra; phổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên với nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong  tỉnh, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng đơn vị.

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Công tác tuyên truyền cần gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng yên giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ngành Nông nghiệp-PTNT.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung tuyên truyền:

- Trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị đối với việc triển khai công tác CCHC.

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính: Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW Đảng Khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 124/KH-SNN ngày 23/9/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020;…

- Tuyên truyền việc thực hiện ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa điện tử; qua đó khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức.

- Tuyên truyền về việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở.

- Tuyên truyền, phổ biến về cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển, điều động; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị.

- Tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành trong tỉnh. Qua đó, các đơn vị nhận thức những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Thông qua các cuộc họp của cơ quan, tổ chức quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ công chức, viên chức.  Lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hội nghị tập huấn,…

- Niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ngành

 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm vủa người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC.

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC và kế hoạch tuyên truyền CCHC, hoạt động kiểm soát TTHC.

- Các đơn vị thuộc Sở đưa nội dung CCHC vào các cuộc họp định kỳ của đơn vị mình để quán triệt, triển khai thực hiện và đánh giá.

- Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức về CCHC, hoạt động kiểm soát TTHC.

- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thuộc Sở với các cơ quan báo, đài, các tổ chức đoàn thể để phát động, tổ chức tuyên truyền CCHC.

- Cải thiện nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên các công cụ tuyên truyền của Ngành.

- Gắn công tác tuyên truyền CCHC với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của phong, ban,đơn vị.

- Đăng tải các tin bài về CCHC trên cổng thông tin điện tử của ngành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng Sở:

Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC của các đơn vị.

- Tham mưu cung cấp thông tin về tình hình thực hiện CCHC cho cơ quan truyền thông, đơn vị liên quan theo quy định.

- Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC và trên cổng thông tin điện tử của ngành

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Tham mưu công tác CCHC và tuyên truyền nội dung CCHC thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình kết quả thực hiện CCHC của phòng, đơn vị mình; phối hợp với Văn phòng Sở chuyển tải các nội dung tuyên truyền CCHC trên các phương tiện truyền thông và trên trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên, liên tục, đảm bảo chính xác.

- Thanh tra Sở lồng ghép nội dung tuyên truyền về CCHC trong chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Phòng Tổ chức – CB đưa nội dung CCHC vào tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm; phối hợp với Văn phòng đề xuất các hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC và tuyên truyền CCHC.

- Phòng Kế hoạch – TC – TTNN: thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công; phối hợp với Văn phòng Sở đề xuất dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện công tác CCHC theo quy định hiện hành.

3. Chế độ báo cáo:

Định kỳ trước ngày 05/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 25/11 (đối với báo cáo năm) các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền CCHC về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chi tiết như tệp đính kèm: 14-kh tuyen truyen 2019.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sở Nông nghiệp và Phát...(07/01/2020 9:21 SA)

Kế hoạch Cải cách Hành chính năm 2020(03/01/2020 9:18 SA)

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách Hành chính năm 2020(03/01/2020 9:15 SA)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ...(23/12/2019 8:42 SA)

Kế hoạch Cải cách Hành chính năm 2019(29/12/2018 9:05 SA)

Thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung của Sở NN-PTNT(06/10/2015 3:19 CH)

°
1336 người đang online