Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

 

11.5. Tên thủ tục hành chính

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng.

Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và PTNT (quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên).

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản Hưng Yên thực hiện kiểm tra thực tế tại cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản (nếu cần) và cấp Giấy xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 34.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; trường hợp không cấp Giấy xác nhận nguồn gốc phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện -Trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theoMẫu số 32.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

b) Giấy xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp hoặc loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ tự nhiên đối với trường hợp sử dụng cá thể có nguồn gốc từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo;

c) Tài liệu chứng minh cá thể có nguồn gốc từ sau xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật trong trường hợp sử dụng cá thể có nguồn gốc từ sau xử lý tịch thu để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo;

d) Tài liệu nhập khẩu mẫu vật đối với trường hợp sử dụng mẫu vật có nguồn gốc từ nhập khẩu để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo;

đ) Sổ theo dõi quá trình nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Mẫu số 33.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Các loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Tổ chức

+ Cá nhân

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Chi cục Thủy sản Hưng Yên

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển.

Phí / Lệ Phí

Chưa có văn bản quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

a) Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theoMẫu số 32.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

b) Sổ theo dõi quá trình nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Mẫu số 33.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

Tải: 5.docx

Yêucầu, điềukiệnthựchiệnTTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

+ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, ngày 08 tháng 3 năm 2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

+ Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 30/05/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Chi cục Thủy sản.

Tin mới nhất

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi...(23/11/2020 10:41 SA)

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật,...(23/11/2020 11:52 SA)

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực(23/11/2020 11:13 SA)

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản(23/11/2020 10:37 SA)

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)(23/11/2020 10:45 SA)

°
540 người đang online