Về việc nộp hồ sơ tự đánh giá, xếp loại công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản tại địa phương năm 2022 và cung cấp hồ sơ theo Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

Để có đủ căn cứ trình Trung ương đánh giá, xếp hạng công tác quản lý VTNN, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh theo Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT được kịp thời, đảm bảo thời gian theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn (phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế) và yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở cung cấp số liệu, hồ sơ theo các nội dung tại phụ lục đính kèm từ 01-14.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn (phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế) tổ chức tự đánh giá, xếp hạng công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại địa phương theo Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UNBD tỉnh Hưng Yên.

Các hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản theo địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Lương Bằng, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên (đồng thời gửi bản cứng có chữ ký, đóng dấu và bản mềm vào địa chỉ nafiqadhungyen.gmail.com) trước ngày 10/11/2022 để tổng  hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chi tiết như Công văn đính kèm:

 CV cung cấp hồ sơ chấm điểm huyện, thị xã, thành phố năm 2022 - Ánh tham mưu.pdf

Tin mới nhất

Về việc Đăng ký dự kiến số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia...(09/01/2023 3:10 CH)

Về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(06/01/2023 8:39 SA)

Kế hoạch Lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(24/12/2022 1:09 CH)

Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/12/2022 7:58 SA)

Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(29/11/2022 10:04 SA)

Về việc đề xuất tên giống lúa, phân bón và thuốc diệt chuột hỗ trợ năm 2023(25/11/2022 10:08 SA)

Về việc phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành nghề...(10/11/2022 12:27 CH)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường năm 2022(07/11/2022 3:56 CH)

°
772 người đang online