Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023- 2025

Đăng ngày 23 - 11 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

Để hoàn thành kế hoạch trước khi trình ban hành Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tham gia góp ý dự thảo.Ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn, số 47 Trưng Trắc, P. Quang Trung, TP. Hưng Yên. Điện thoại: 0221.3867.486) trước ngày 25/11/2022 để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh./.

Chi tiết:Công văn xin ý kiến dự thảo KH đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2023 -2025.pdf

Dự thảo Kê hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2023 - 2025.docx

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, năm 2023(10/02/2023 8:38 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định quy định tạm thời về việc đặt thùng Container để chứa...(17/01/2023 4:17 CH)

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn...(07/11/2022 9:55 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025(28/10/2022 3:29 CH)

Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc...(10/10/2022 8:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(19/08/2022 7:36 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(24/06/2022 8:25 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn...(12/06/2022 9:10 SA)

°
1017 người đang online