Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 07 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên xây dựng dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022-2025

Để đảm bảo chất lượng dự thảo Kế hoạch trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nội dung dự thảo Kế hoạch và tham gia ý kiến.

(Có dự thảo Kế hoạch gửi kèm)

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Điều phối CTMTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên; địa chỉ: Số 01 Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên) trước ngày 10/11/2022 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./

 

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, năm 2023(10/02/2023 8:38 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định quy định tạm thời về việc đặt thùng Container để chứa...(17/01/2023 4:17 CH)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn...(23/11/2022 8:23 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025(28/10/2022 3:29 CH)

Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc...(10/10/2022 8:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(19/08/2022 7:36 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(24/06/2022 8:25 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn...(12/06/2022 9:10 SA)

°
517 người đang online