Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 29 - 12 - 2022
100%

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 3035/QĐ-UBND quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên gồm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Chi tiết theo Quyết định đính kèm:

Danh mục Quy trình kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND gồm:

STT

Tên quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

(Tên TTHC)

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Ghi chú

A.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển

 

 

1

Công nhận làng nghề

 

TTHC số 14, lĩnh vực IV, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

2

 Hỗ trợ dự án liên kết

 

TTHC số 15, lĩnh vực IV, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

3

Công nhận nghề truyền thống

 

TTHC số 16, lĩnh vực IV, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

4

Công nhận làng nghề truyền thống

 

TTHC số 17, lĩnh vực IV, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

II

Lĩnh vực nông nghiệp

 

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

TTHC số 22, lĩnh vực VI, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

2

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

TTHC số 23, lĩnh vực VI, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

3

Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

TTHC số 24, lĩnh vực VI, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

III

 Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

1

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

TTHC số 48, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

2

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

TTHC số 49, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

3

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý

TTHC số 52, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

4

Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý

TTHC số 53, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

5

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

TTHC số 54, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

6

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh

TTHC số 55, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

7

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

TTHC số 56, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

8

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

TTHC số 57, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

9

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

TTHC số 58, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

10

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

TTHC số 59, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

11

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

TTHC số 60, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

12

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

TTHC số 61, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

13

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

TTHC số 62, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

14

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

TTHC số 63, lĩnh vực X, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

IV

Lĩnh vực phòng chống thiên tai

 

 

1

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TTHC số 1 phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh

 

2

Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh)

TTHC số 2 phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh

 

3

Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh)

TTHC số 3 phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh

 

V

Lĩnh vực Chăn nuôi

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng.

 

Trường hợp: Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng

TTHC số 12, lĩnh vực III, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

VI

Lĩnh vực lâm nghiệp

 

 

1

Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

 

TTHC số 1, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 về công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT

 

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN

I

Lĩnh vực Nông nghiệp

 

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

TTHC số 4, lĩnh vực II, mục B phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

II

Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là giấy chứng nhậnATTP)

 

TTHC số 1, mục II phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 13/8/2021

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

 

TTHC số 2, mục II phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 13/8/2021

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

TTHC số 3, mục II phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 13/8/2021

 

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ

I

Lĩnh vực Nông nghiệp

 

 

1

Phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương

TTHC số 1, lĩnh vực I, mục B phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

II

Lĩnh vực phòng chống thiên tai

 

 

1

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

TTHC số 3, lĩnh vực II, mục B phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

TTHC số 4, lĩnh vực II, mục BI phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

 

3

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

TTHC số 1, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 26/8/2021

 

4

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5%  trở  lên)  cho lực  lượng  xung  kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

TTHC số 2, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 26/8/2021

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 2 năm 2023(10/03/2023 1:39 CH)

  Khẩn trương trình Nghị định mới về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm; hoàn thiện pháp luật về...(10/03/2023 12:41 CH)

  Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 vào Quý...(10/03/2023 12:43 CH)

  Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023(13/02/2023 9:20 SA)

  Bộ chỉ số phụ vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...(08/02/2023 9:33 SA)

  Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...(06/02/2023 12:53 CH)

  Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023(06/02/2023 12:55 CH)

  Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023(03/02/2023 10:40 SA)

  °
  583 người đang online