Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
100%

1. Cải cách thể chế

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Trung ương ban hành; đề cao trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị trong quá trình cải cách thể chế; phát huy dân chủ để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Sở đã yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục rà soát thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính chưa phù hợp, không cần thiết; góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tham mưu, đang trình UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tham mưu UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp, bãi bỏ TTHC lĩnh vực thủy lợi (Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 và 1206/QĐ-UBND ngày 03/6/2022). Các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng dịch vụ công của tỉnh và trụ sở làm việc của đơn vị.

Thực hiện cơ chế một cửa; từ 15/12/2021 đến 14/6/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở đã tiếp nhận 241 hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy lợi, thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, khoa học công nghệ và môi trường, thú y (trong đó có 89 hồ sơ TTHC tiếp nhận trực tuyến); đã trả kết quả 230 hồ sơ đúng và trước hẹn, không có hồ sơ thủ tục chậm hạn.

Từ đầu năm đến nay, Sở không nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động như nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển xếp lương mới và làm thủ tục cho cán bộ về nghỉ chế độ. Việc sử dụng và bổ nhiệm cán bộ được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, yêu cầu và trình tự thực hiện,

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện theo kế hoạch từng năm và đề án đào tạo nguồn nhân lực của Sở.

4. Cải cách công vụ

Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức; việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp công tác quản lý cán bộ của tỉnh. Việc sử dụng, sắp xếp, bố trí đối với vị trí từng công việc phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, chức danh vị trí việc làm. Tính đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT có 07 phòng, 07 chi cục, 01 BQL dự án NN&PTNT, 01 Văn phòng điều phối NTM, 04 Trung tâm được phê duyệt vị chí việc làm

Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và theo tiêu chuẩn quy định của cán bộ, công chức; đồng thời đảm bảo cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

5. Cải cách tài chính công.

Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP: Thực hiện đúng các quy định về phân cấp ngân sách, quản lý tài sản công; thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ khoán biên chế, khoán kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Sở đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công (135/QĐ-SNN ngày 28/02/2022).

6. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:

Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông được ưu tiên phát triển, bảo đảm quản lý và khai thác hiệu quả, nhằm đáp ứng các nhu cầu của cải cách hành chính nhà nước; mỗi cán bộ khối cơ quan Sở được trang bị 01 máy tính được kết nối mạng internet, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành thông suốt, giảm thiểu sử dụng giấy tờ và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức có điều kiện khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ công việc chuyên môn.

 Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác ngày càng được chú trọng nhằm từng bước thực hiện tin học hóa quản lý hành chính. Hầu hết, các thủ tục hành chính được triển khai đến mức độ 3,4. 100% cán bộ, công chức ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản trong giải quyết công việc; cập nhật và gửi văn bản qua phần mềm tới các đơn vị trực thuộc; 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc.

100% TTHC của sở được áp dụng Quy trình quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, Sở đã xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2022, chương trình đánh giá nội bộ năm 2022. Phần mềm quản lý hồ sơ đã bước đầu đưa vào sử dụng; đến nay, phần lớn các đơn vị trực thuộc Sở đã cập nhật cơ bản các thông tin của cán bộ, công chức, viên chức tại phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC.

bc137do.pdf

Tin mới nhất

Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không tổ chức du xuân,…(01/02/2023 12:34 CH)

Bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023(31/01/2023 12:29 CH)

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022(13/01/2023 7:48 SA)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đối với thí sinh...(12/01/2023 1:37 CH)

Triển khai kịp thời các quyết sách theo tinh thần "trên dưới đồng lòng", "dọc ngang thông suốt"(10/01/2023 12:32 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023(04/01/2023 3:46 CH)

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2023(04/01/2023 3:42 CH)

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản...(29/12/2022 9:53 SA)

°
510 người đang online