Kết quả công tác phòng, chống, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
100%

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới đã đạt được kết quả khích lệ, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống, xóa bỏ cây chứa chất ma túy ở các địa phương.

1. Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo tới các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở và phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác vận động, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của cây có chứa chất ma túy.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, lồng ghép các lĩnh vực quản lý chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử phạt nghiêm những hộ, cá nhân trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chỉ đạo phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy và xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống ma tuý trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hưng Yên, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, website ngành nông nghiệp và PTNT; đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến qua các lớp tập huấn của các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở cho đông đảo các đối tượng, nhân dân trong toàn tỉnh.

Các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã thường xuyên phối hợp, tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về tác hại, hậu quả của việc buôn bán, sử dụng và trồng cây có chứa chất ma túy.

3. Kết quả công tác kiểm tra, xử lý 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát và tổng hợp tình hình xóa bỏ cây có chứa chất ma túy và tổng hợp báo cáo. Kết quả từ ngày15/12/2021 đến ngày 14/6/2022 không phát hiện hộ trồng cây có chứa chất ma túy.

Tin mới nhất

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tháng 01 năm 2023(31/01/2023 12:23 CH)

Toàn tỉnh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023(28/01/2023 12:42 CH)

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa thăm, kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp(28/01/2023 12:39 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(22/01/2023 12:47 CH)

Phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP(06/01/2023 3:29 CH)

Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022(28/12/2022 11:49 SA)

Nạo vét thủy lợi vụ đông xuân ở Ân Thi(27/12/2022 4:13 CH)

Quyết định phê duyệt công việc, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự...(14/11/2022 11:59 SA)

°
683 người đang online