Công tác pháp chế của Sở Nông nghiệp và PTNT 06 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 17 - 06 - 2022
100%

Ngày 10/02/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-SNN về công tác pháp chế năm 2022, trong đó giao cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật và theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Kết quả thực hiện:

1. Công tác kiểm tra, rà soát, góp ý, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

- Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên về  xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch số 40/KH-SNN ngày 24/02/2022 về xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Kết quả công tác xây dựng, tham gia góp ý vào việc xây dựng văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đã được các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thực hiện đảm bảo theo đúng quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thường xuyên tiến hành công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hỗ trợ pháp luật

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 22/KH-SNN 24/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.Thông qua các hội nghị giao ban với trưởng, phó các phòng, ban, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể của ngành; in ấn, sao gửi tài liệu cho các đơn vị trực thuộc để tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền phổ biến đến cán bộ công chức trong cơ quan các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tổ chức thực hiện 46 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho  3045 lượt người là đại diện các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp, thực phẩm chủ các trang trại, hộ chăn nuôi, các hợp tác xã và người dân nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố. Biên soạn và cấp phát 3045 bộ tài liệu cho người trực tiếp tham gia các hội nghị, tập huấn.

- Các văn bản pháp luật đã được phổ biến tuyên truyền như: Luật An toàn thực phẩm, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ thực vật, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật đê điều, Luật Thủy lợi, Luật Hợp tác xã và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, đê điều, thủy lợi.

- Qua công tác kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án đã lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản để nâng cao được nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí tuyên truyền việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng, giới thiệu mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch bằng nhiều hình thức như: phát tin bài trên hệ thống truyền thanh địa phương, phóng sự, bài viết ...

3. Công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng, ban hành các Kế hoạch số 32/KH-SNN ngày 10/02/2022 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2022, số 65/KH-SNN ngày 12/04/2022 về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; trong đó chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Thanh tra Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thi hành pháp luật các đơn vị thuộc Sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thuộc Sở đã tiến hành 07 cuộc kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tại 200 cơ sở sản xuất , kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 27 cơ sở vi phạm. Các vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và xử lý đúng với hành vi vi phạm, ban hành quyết định xử phạt đúng thẩm quyền và mức xử phạt. Các tổ chức và cá nhân có liên quan đã chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định xử lý vi phạm hành chính.

4. Công tác bồi thường trách nhiệm của nhà nước

Ban hành Kế hoạch số 31/KH-SNN ngày 10/02/2022 về công tác bồi thường nhà nước năm 2022, trong đó tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai, hướng dẫn toàn thể cán bộ, công chức viên chức trong toàn ngành tìm hiểu, nghiên cứu Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT không có vụ việc giải quyết bồi thường nhà nước.

Tin mới nhất

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tháng 01 năm 2023(31/01/2023 12:23 CH)

Toàn tỉnh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023(28/01/2023 12:42 CH)

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa thăm, kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp(28/01/2023 12:39 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(22/01/2023 12:47 CH)

Phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP(06/01/2023 3:29 CH)

Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022(28/12/2022 11:49 SA)

Nạo vét thủy lợi vụ đông xuân ở Ân Thi(27/12/2022 4:13 CH)

Quyết định phê duyệt công việc, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự...(14/11/2022 11:59 SA)

°
628 người đang online