Công tác giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 12 - 07 - 2022
100%

Sáu tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp tham mưu giúp tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách giảm nghèo để các hộ nghèo và cộng đồng dân cư tích cực tham gia thực hiện. Phổ biến một số mô hình, hộ nghèo làm kinh tế điển hình trong phát triển sản xuất để các hộ nghèo tham gia học tập, nâng cao nhận thức để thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống; chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án, mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo.

Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp với các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống thông qua việc thực hiện các chương trình tập huấn; từ đó, nhận thức của người nghèo từng bước được nâng lên, có nhiều hộ nghèo tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, tự giác thay đổi tập quán, tư duy trong sản xuất và trong đời sống, tích cực tham gia học tập và áp dụng các biệnpháp khoa học kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm trong sản xuất, cần cù chịu khó trong lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Người nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách của Nhà nước, cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường trên cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống của người nghèo và nhân dân được từng bước cải thiện, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác giảm nghèo đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, chương trình giảm nghèo đã được triển khai đồng bộ tạo được sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hóa giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt… tạo tiền đề cơ bản để các hộ nghèo cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, Nguồn lực để thực hiện các mục tiêu thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo hạn chế; đặc biệt, nguồn lực thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho các hộ nghèo chưa được bố trí thường xuyên hàng năm để triển khai thực hiện.

Tin mới nhất

Phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP(06/01/2023 3:29 CH)

Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022(28/12/2022 11:49 SA)

Nạo vét thủy lợi vụ đông xuân ở Ân Thi(27/12/2022 4:13 CH)

Quyết định phê duyệt công việc, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự...(14/11/2022 11:59 SA)

Giao lưu thể thao giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT kỷ niệm 77 năm ngày...(11/11/2022 3:38 CH)

Về việc kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và PTNT (14/11/1945-14/11/2022)(10/11/2022 12:31 CH)

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2022(28/10/2022 2:51 CH)

Hội nghị triển khai và quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW và Quyết định 150/QĐ-TTg về phát triển nông...(09/09/2022 10:43 SA)

°
1245 người đang online