Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2023

Đăng ngày 04 - 01 - 2023
100%

Ngày 29/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 255/KH-SNN về Cải cách hành chính năm 2023 với mục tiêu triển khai hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương, tỉnh và ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên.

 I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU.

1. Triển khai hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHCnhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 184/KH-UBND  ngày  07/12/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 276/KH-SNN ngày 29/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về CCHC giai đoạn 2021-2025.

2. Kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm dẫn đầu các đơn vị, điểm Chỉ số tăng cao hơn so với năm 2022. Mức độ hài lòng của của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cao hơn năm 2022.

3. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động nông lâm nghiệp, giảm thiểu chi phí về thời gian, kinh phí cho các đơn vị trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

4. 100% các văn bản QPPL tham  mưu xây dựng được ban hành đảm bảo đúng quy định.100% các văn bản QPPL về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

5. 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng và trước hạn. Hoàn thành số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định. 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về giải quyết TTHC. 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được tham mưu, ban hành.

6. Triển khai thực hiện giảm tối thiểu 2,5% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập (tương ứng 15 đơn vị); 0,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (tương ứng với 100 viên chức) và 1,38% biên chế công chức (tương ứng 23 biên chế) so với năm 2021. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%.

7. Thực hiện, sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức đúng theo Danh mục vị trí việc làm được phê duyệt tại 100% các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cấp huyện. 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện trao đổi hoàn toàn lượng công việc trên môi trường mạng.

8. Tăng số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Tăng mức độ tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ một phần chi thường xuyên. 100% đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

9. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, ký số đầy đủ (trừ văn bản mật). 60% hồ sơ công việc ược xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơcông việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình (dịch vụ công trực tuyết mức độ 4) trên cổng Dịch vụ công tỉnh. Tỷ lệ hồ sơthủ tục hành chính được giải quyết bằng hình thức trực tuyến toàn trình đạt từ 60% trở lên. Trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục theo dõi triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra;

Thực hiện nghiêm túc quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực  hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh Hưng Yên và Chỉ thị số 05/CT-CTUBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX)        CỦA TỈNH Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC nhà nước, lồng ghép qua các Hội nghị, Hội thảo, tiếp xúc người dân và doanh nghiệp; công khai địa chỉ tiếp nhận, số điện thoại, email cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân

Kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện công tác CCHC tại đơn vị. Chủ động theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Cải cách thể chế

Thường xuyên rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách.

 Củng cố, nâng cao năng lực xây dựng và ban hành văn bản các loại của Sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững pháp luật, quy trình, phương pháp xây dựng văn bản, nâng cao chất lượng văn bản; tăng cường công tác pháp chế theo hướng dẫn của tỉnh.

Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người dân nông thôn; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng các dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện theo quy định.

3. Cải cách thủ tục hành chính

 Tiếp tục rà soát, đề ra phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

 Rà soát, kiện toàn, đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC và cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Triển khaicó hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơchế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát TTHC tỉnh, Bộ phận một cửa đơn vị.

 Thường xuyên, theo dõi kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu với thực hiện nhiệm vụ liên quan tới cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Thực hiện kịp thời việc tham mưu trình công bố mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế quy trình TTHC và thủ tục hành chính theo văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên, công bố công khai, minh bạch các TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC và các nhiều hình thức khác thết thực, thích hợp với người dân và doanh nghiệp.

 Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận và xử lý dứt điểm, đúng thời hạn những vướng mắc, kiến nghị của công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo thẩm quyền

Thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với những hồ sơ trễ hẹn đúng quy định.

Rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với các TTHC đủ điều kiện. Rà soát, tái cấu trúc quy trình gắn với phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ theo quy định.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan trên cơ sở đó điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị nhằm tinh gọn, hiệu quả theo các Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sư nghiệp công lập,...

Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026, đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế công chức theo quy định

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương sáu khoá XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo hướng tinh gọn,giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm theo quy định gắn với tinh giản biên chế,

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để giảm số biên chế cho phù hợp với số biên chế do Chính phủ giao và phù hợp với tình hình của tỉnh; thực hiện việc giao biên chế năm 2023 phù hợp với vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Thường xuyên kiểm tra,  cải tiến lề lối, phương thức làm việc của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

5. Cải cách công vụ

Triển khai hiệu quả phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức; đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước có số lượng và cơ cấu hợp lý. Hoàn thiện quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ;

Thực hiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào ngành chặt chẽ, công khai, đúng tiêu chuẩn quy định. Xây dựng quy chế, quy định rõ về trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức thuộc quyền. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức hành chính phải thực sự xuất phát từ yêu cầu công việc, theo tiêu chí công khai; gắn với tinh giản biên chế, luân chuyển vị trí công tác theo hướng đổi mới về chất, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ trong nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Đăng ký thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức: Thường xuyên rà soát lại việc quy hoạch các chức danh thuộc diện cán bộ chủ chốt để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm cán bộ. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm nguồn nhân lực phát triển ngành, chú ý trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp, ưu đãi nghề đối với cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ và của Tỉnh; khuyến khích và khen thưởng kịp thời, thỏa đáng đối với cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6. Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND và số 37/KH-UBND, ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp cônglập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tiếp tục thực hiện theo quy định cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách thu nhập, tiền lương, an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ và của tỉnh, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 bảo đảm đúng lộ trình, đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả, thực chất.

Đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước của ngành, với mục tiêu là tham gia hoàn thiện hệ thống điện tử “Một cửa” của ngành theo hướng xây dựng Chính quyền điện tử. Bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ Sở đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện trao đổi văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Thực hiện việc đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ, đánh giá và kỹ năng kiểm tra việc triển khai, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL tại các cơ quan, đơn vị (theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị làm việc, đảm bảo hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường tuyên truyền,  cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 tới người dân và doanh nghiệp,

Thực hiện kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử lồng ghép cùng với kiểm tra CCHC.

Thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ đề ra.

kh255do.pdf 

Tin mới nhất

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 2 năm 2023(10/03/2023 1:39 CH)

Khẩn trương trình Nghị định mới về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm; hoàn thiện pháp luật về...(10/03/2023 12:41 CH)

Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 vào Quý...(10/03/2023 12:43 CH)

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023(13/02/2023 9:20 SA)

Bộ chỉ số phụ vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...(08/02/2023 9:33 SA)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...(06/02/2023 12:53 CH)

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023(06/02/2023 12:55 CH)

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023(03/02/2023 10:40 SA)

°
803 người đang online