Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 04 - 01 - 2023
100%

Ngày 03/1/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNN về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao vai trò, nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đặc biệt là trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC, thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC đã đề ra.

- Kịp thời quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện.

- Sử dụng các kênh thông tin tuyên truyền của ngành để kịp thời chuyển tải ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính và các quy định dịch vụ hành chính công, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện dịch vụ công, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu:

- Nội dung về CCHC phải được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, nội dung thiết thực, đảm bảo tiến độ đề ra, gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC của tỉnh, Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023, Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT, các kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025;

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

- Tăng cường các lực lượng tham gia tuyền truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Đối tượng

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung tuyên truyền:

-  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tuyên truyền việc thực hiện cải cách thể chế chế; ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa điện tử; qua đó khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức.

- Tuyên truyền về việc cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở.

- Tuyên truyền, phổ biến về cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển, điều động; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; công khai minh bạch thu chi tài chính theo quy định. Tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tuyên truyền việc triển khai và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành trong tỉnh. Qua đó, các đơn vị nhận thức những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

- Tuyên truyền trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

3. Hình thức tuyên truyền:

- Tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính, các cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính; lồng ghép nội dung cải cách hành chính qua các cuộc họp của cơ quan. 

- Niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của Sở, tại trụ sở làm việc của đơn vị có thủ tục tiếp nhận và trả kết quả để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin.

- Tuyên truyền, phát hiện các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức hội thảo, hội nghị về cải cách hành chính; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc họp, giao ban của cơ quan, đơn vị; phát hành tờ rơi, pa nô, áp phích liên quan đến CCHC.

kh02do.pdf

Tin mới nhất

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 2 năm 2023(10/03/2023 1:39 CH)

Khẩn trương trình Nghị định mới về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm; hoàn thiện pháp luật về...(10/03/2023 12:41 CH)

Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 vào Quý...(10/03/2023 12:43 CH)

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023(13/02/2023 9:20 SA)

Bộ chỉ số phụ vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...(08/02/2023 9:33 SA)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...(06/02/2023 12:53 CH)

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023(06/02/2023 12:55 CH)

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023(03/02/2023 10:40 SA)

°
1052 người đang online