Kết quả triển khai và hiện trạng xây dựng, quản lý dữ liệu Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 27 - 10 - 2023
100%

Thực hiện Chương trình OCOP, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Đài PTTH Hưng Yên, Báo Hưng Yên và địa phương triển khai tuyên truyền về Chương trình với nhiều nội dung, hình thức để cán bộ, người dân, nhất là chủ thể sản xuất (doanh nghiêp, HTX, THT, hộ gia đình). Ngoài ra, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo Nông nghiệp Việt Nam,... tuyên truyền sâu rộng về Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP.

1. Kết quả ban hành Kế hoạch/ Đề án giai đoạn 2021-2025

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 về phê duyệt “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020; số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 như sau:

- Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 phê duyệt Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 về việc tiếp tục thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025;

- Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 30/9/2020 về việc thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025;

- Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 22/11/2022 về việc thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

2. Kết quả ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương (cụ thể như: chính sách khen thưởng, xúc tiến thương mại, hỗ trợ lãi suất tín dụng, thiết kế nhãn hiệu, bao bì, in ấn tem nhãn, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc…)

Nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên, các sở, ngành tỉnh, các địa phương đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách, như sau:

- Nghị quyết số 199/2019/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 về việc tiếp tục thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, trong đó có cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng các khu, vùng nguyên liệu, sản phẩm tham gia Chương trình OCOP như: đường giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống tiêu, thoát nước; hỗ trợ máy, thiết bị, công nghệ, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ, chuyển đổi số; hỗ trợ xây dựng mô hình thử nghiệm, phát triển sản phẩm OCOP xanh theo hướng kinh tế tuần hoàn để phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP,…

- Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 phê duyệt Đề án phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030.

- Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 phê duyệt Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025.

- Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

- Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 7/12/2022 phê duyệt Dự án Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản đặc sản, chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Hưng Yên với cộng đồng các nhà bán lẻ giai đoạn 2021-2025”.

- Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 16/10/2020 hỗ trợ xây dựng Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/8/2023 tiếp tục xây dựng Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/5/2022 hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/9/2020 về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, hỗ trợ chủ thể sản xuất tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương, kết nối cung cầu; tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử,…

3. Kết quả về xây dựng tài liệu; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình ở các cấp.

- Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu xây dựng tài liệu về liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; truy xuất nguồn gốc trong phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; thiết kế giỏ quà nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm OCOP,... gửi các sở ngành, địa phương, nhất là chủ thể sản xuất để hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của Chương trình OCOP.

- Tổ chức 30 lớp tập huấn và 9 hội nghị, hội thảo, tổng kết về Chương trình OCOP cho 3.805 học viên là thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cấp tỉnh, huyện, cán bộ cấp xã, chủ thể sản xuất; phối hợp tổ chức cho cán bộ quản lý các cấp và các chủ thể sản xuất tham gia 16 hội nghị trực tuyến về hệ thống quản lý, giám sát Chương trình OCOP, hệ thống nhận diện và quảng bá sản phẩm OCOP, thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số, cổng thông tin thương mại điện tử sản phẩm OCOP, bán hàng online trên nền tảng tiktok, phát triển thị trường sản phẩm OCOP,...; giới thiệu, hướng dẫn cho các chủ thể sản xuất tham gia các hội nghị giao thương kết nối cung cầu trực tuyến, trực tiếp, kỹ năng quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm trực tuyến qua các trang mạng xã hội zalo, facebook, các sàn giao dịch thương mại điện tử voso, shopee, postmart,... Ngoài ra, cấp huyện tổ chức nhiều hội nghị triển khai, tập huấn về Chương trình OCOP cho hàng chục nghìn lượt người là cán bộ cấp huyện, xã, thôn và chủ thể sản xuất tham gia.

4. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về Chương trình OCOP

Thực hiện Chương trình OCOP, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Đài PTTH Hưng Yên, Báo Hưng Yên và địa phương triển khai tuyên truyền về Chương trình với nhiều nội dung, hình thức để cán bộ, người dân, nhất là chủ thể sản xuất (doanh nghiêp, HTX, THT, hộ gia đình). Ngoài ra, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo Nông nghiệp Việt Nam,... tuyên truyền sâu rộng về Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội; đồng thời phối hợp với cơ quan cấp trên tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên về Chương trình OCOP.

- Các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức hội nghị, trên phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh cấp xã,... về nội dung, cách làm để cán bộ, người dân và chủ thể sản xuất hiểu rõ Chương trình OCOP; từ đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, thị trường tiêu thụ,... tích cực tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

- Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao năng lực cán bộ, người dân nhất là chủ thể sản xuất; đồng thời nêu gương điển hình các đơn vị, tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, chủ động, tích cực tham gia góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn. Đã tổ chức triển khai lồng ghép tuyên truyền về nội dung Chương trình OCOP cho gần 3.000 lượt cán bộ, chủ thể sản xuất tham gia.

5. Kết quả chung về triển khai Chương trình OCOP

- Giai đoạn 2021-2025, tính đến hết 30/9/2023, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận 228 sản phẩm OCOP, bao gồm: 182 sản phẩm đạt 3 sao và 46 sản phẩm đạt 4 sao (trong đó có 01 sản phẩm đề xuất tiềm năng 5 sao).

- Về các sản phẩm OCOP được công nhận theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 148/ QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ thuộc các nhóm ngành:

+ Thực phẩm có 191 sản phẩm

+ Đồ uống có 10 sản phẩm

+ Dược liệu và sản phẩm từ dược liệu thảo dược có 13 sản phẩm

+ Thủ công mỹ nghệ, trang trí có 14 sản phẩm.

- Về chủ thể sản phẩm: Có 86 chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng và được công nhận sản phẩm OCOP, bao gồm: 45 hợp tác xã, 12 doanh nghiệp, 8 tổ hợp tác và 21 cơ sở sản xuất (hộ kinh doanh).

Tin mới nhất

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024(16/02/2024 12:27 CH)

Thu tiền tỉ từ trồng cam, bưởi theo hướng hữu cơ(02/02/2024 12:33 CH)

Nông dân Hưng Yên làm giàu từ trồng cây đào “tiến vua”(02/02/2024 12:30 CH)

Thông báo số 47/TB-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v thông báo kết quả xếp hạng các...(30/01/2024 1:47 CH)

Phát triển du lịch nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2023(08/12/2023 12:40 CH)

Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2023, vụ Đông 2023-2024(29/11/2023 12:56 CH)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11 năm 2023(24/11/2023 1:41 CH)

Kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(17/11/2023 1:55 CH)

°
83 người đang online