Về việc kiểm tra, tu sửa công trình trước mùa mưa lũ và xây dựng phương án phòng, chống úng năm 2023

Đăng ngày 15 - 03 - 2023
100%

Để chuẩn bị cho công tác phòng, chống úng năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra, tu sửa công trình trước mùa mưa lũ và xây dựng phương án phòng, chống úng năm 2023.

Nội dung thực hiện:

I. Về công trình

1. Kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi tham gia chống úng vụ mùa:

- Kiểm tra những hư hỏng, xuống cấp, nứt, sụt… nhà trạm, bể hút, bể xả, ống hút, ống xả và máy móc, thiết bị, hệ thống đường điện, máy biến áp, lưới chắn rác của các trạm bơm; thân cống, tường cánh và dàn van, máy đóng mở, cánh cống…của các cống điều tiết, cống xả tiêu trong đồng và cống dưới đê, nhất là hiện tượng rò rỉ thân cống, mang cống.

- Kiểm tra cao trình và chiều rộng đáy, cao trình và chiều rộng bờ, những vị trí sạt lở, xung yếu của các kênh trục chính, kênh mương tiêu.

- Kiểm tra những vật cản gây ách tắc dòng chảy trên các kênh trục chính, kênh mương tiêu như: Đăng lưới, vó bè, rau, bèo,…

Tổng hợp kết quả kiểm tra các công trình thủy lợi bị hư hỏng, máy móc, thiết bị cần phải sửa chữa, thay thế và những vật cản gây ách tắc dòng chảy theo biểu mẫu 01, 02, 03 gửi kèm và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi) trước ngày 10/4/2023.

2. Kế hoạch sửa chữa, thay thế thiết bị công trình:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi tham gia chống úng vụ mùa năm 2023, các đơn vị lập kế hoạch thực hiện bảo dưỡng, tu sửa công trình, thay thế các thiết bị máy móc và giải tỏa vật cản gây ách tắc dòng chảy; tổng hợp, gửi kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/4/2023 (qua Chi cục Thủy lợi), để Sở báo cáo UBND tỉnh và Tổng cục Thủy lợi.

II. Phương án phòng, chống úng nội đồng năm 2023

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng và đơn vị liên quan phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án phòng, chống úng nội đồng trên địa bàn; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên xây dựng phương án phòng, chống úng nội đồng theo từng hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tiêu úng liên huyện, thị xã, thành phố với nội dung chính như sau:

1. Hiện trạng công trình thủy lợi:

- Nêu hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn và đánh giá cụ thể năng lực hiện tại của từng công trình, hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tiêu úng với năng lực theo nhiệm vụ, chỉ tiêu thiết kế. Nêu những tồn tại, hạn chế về công trình thủy lợi ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống úng; đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

- Thống kê các trạm bơm tham gia tiêu úng theo mẫu biểu số 04 gửi kèm; các kênh trục chính, kênh mương theo mẫu biểu số 05 gửi kèm; các cống điều tiết, cống xả tiêu (các cống tiêu chính, cống tiêu ra kênh trục chính, kênh BHH và cống dưới đê) theo mẫu biểu số 06 gửi kèm; các bờ vùng, bờ bao theo mẫu biểu số 07 gửi kèm.

- Nêu phát sinh mới ảnh hưởng đến hệ thống công trình thủy lợi, cũng như ảnh hưởng đến công tác tiêu úng của công trình thủy lợi.

2. Xác định các vùng tiêu:

Căn cứ vào điều kiện địa hình và hệ thống công trình thủy lợi, xác định các vùng tiêu úng bằng động lực, vùng tiêu úng tự chảy, cụ thể:

- Xác định ranh giới các vùng tiêu.

- Xác định diện tích của các vùng tiêu (diện tích canh tác, diện tích phi canh tác, diện tích tiêu cho các ngành khác…), tổng hợp theo mẫu biểu số 08 gửi kèm.

- Đối với các vùng tiêu úng bằng động lực, xác định chi tiết nhiệm vụ của từng trạm bơm tham gia tiêu úng cho diện tích của các xã, phường, thị trấn theo mẫu biểu số 09 gửi kèm.

- Xác định chi tiết hướng tiêu của vùng tiêu.

3. Nội dung phương án tiêu úng:

- Trên cơ sở các vùng tiêu úng và thực trạng, năng lực của các công trình, hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tiêu úng cho các vùng tiêu, xây dựng nội dung phương án tiêu úng ứng với các tình huống: Trường hợp mực nước, lượng mưa xảy ra bằng tần suất thiết kế ở giai đoạn lúa mới cấy và giai đoạn lúa đã cao cây; trường hợp mực nước, lượng mưa xảy ra vượt tần suất thiết kế ở giai đoạn lúa mới cấy và giai đoạn lúa đã cao cây.

- Ứng với từng trường hợp mực nước, lượng mưa xảy ra: Xác định cụ thể diện tích canh tác bị úng, trong đó xác định phần diện tích úng có khả năng tiêu úng được và phần diện tích canh tác không có khả năng tiêu úng được, tổng hợp theo mẫu biểu số 10, 11 gửi kèm; từ đó đề xuất các phương án và các giải pháp để tiêu thoát nước úng bảo vệ cho cây trồng.

4. Kế hoạch điều hành hệ thống:

- Căn cứ vào hiện trạng công trình thủy lợi, cao trình mặt ruộng và cụ thể giai đoạn sinh trưởng của cây trồng để xác định mức gạn tháo nước đệm tại các bể hút của trạm bơm tham gia tiêu úng và các kênh trục, vùng tự chảy khi mực nước sông ngoài cho phép rút nước đệm, nhằm giảm lượng nước tiêu khi có mưa lớn xảy ra, đồng thời đảm bảo nguồn nước cho cây trồng sinh trưởng và phát triển.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể điều hành các cống, các công trình tham gia tiêu úng cho các vùng tiêu.

5. Chuẩn bị, dự phòng: Căn cứ vào đánh giá hiện trạng công trình, phương án tiêu úng, xác định cụ thể khối lượng và số lượng các loại vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời xử lý các sự cố xẩy ra trong quá trình tham gia chống úng; xác định khối lượng giống cây trồng dự phòng để gieo, trồng cho phần diện tích cây trồng bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng không thể tiêu úng được. Tổng hợp số lượng máy bơm dã chiến dự kiến lắp đặt theo phương án chống úng theo mẫu biểu số 12 gửi kèm.

6. Phân công nhiệm vụ:Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, phòng ban và các cá nhân để thực hiện điều hành phòng, chống úng vụ mùa năm 2023.  7. Yêu cầu về nội dung phương án:Các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên chuẩn bị nội dung thuyết minh và bản đồ để trình chiếu phương án phòng, chống úng năm 2023 khi báo cáo.

CHỐNG ÚNG 2023.pdf

Biểu mẫu kèm theo.xls

Tin mới nhất

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023(30/05/2023 7:54 SA)

Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và...(12/05/2023 7:56 SA)

Về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản...(10/05/2023 7:41 SA)

Về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản(10/05/2023 7:40 SA)

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại(10/05/2023 7:39 SA)

Tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng cho gia súc gia cầm(05/05/2023 9:42 SA)

Về việc Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ...(28/04/2023 9:36 SA)

Về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(27/04/2023 11:33 SA)

°
523 người đang online