Về việc báo cáo số liệu định kỳ lĩnh vực kinh tế hợp tác thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu

Đăng ngày 03 - 03 - 2023
100%

Căn cứ Công văn số 107/KTHT-VP ngày 21/02/2023 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc nhập dữ liệu phần mềm CSDL quản lý năng lực giám sát và đánh giá ngành Kinh tế hợp tác và PTNT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện việc báo cáo số liệu định kỳ lĩnh vực kinh tế hợp tác thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu.

Nội dung báo cáo:

1. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, cuối năm thực hiện báo cáo biến động về số liệu kinh tế hợp tác qua phần mềm cơ sở dữ liệu (đăng nhập phần mềm tại địa chỉ: https://gsdgdcrd.vn/; Chi tiết tài khoản đăng nhập cho các huyện, thị xã, thành phố tại phụ lục kèm theo).

Quy định về thời gian cập nhật dữ liệu đối với cấp huyện: Số liệu tháng báo cáo trước ngày 25 của tháng; Số liệu 6 tháng báo cáo trước ngày 25/6 và số liệu báo cáo năm trước ngày 25/12 của năm báo cáo.

2. Phân công cụ thể cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo theo định kỳ. Danh sách cán bộ được phân công gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 14/3/2023.

Tin mới nhất

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023(30/05/2023 7:54 SA)

Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và...(12/05/2023 7:56 SA)

Về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản...(10/05/2023 7:41 SA)

Về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản(10/05/2023 7:40 SA)

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại(10/05/2023 7:39 SA)

Tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng cho gia súc gia cầm(05/05/2023 9:42 SA)

Về việc Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ...(28/04/2023 9:36 SA)

Về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(27/04/2023 11:33 SA)

°
581 người đang online