Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023"

Đăng ngày 20 - 06 - 2023
100%

Ngày 15/6/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023” với mục đích phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tìm ra ý tưởng, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; người dân, tổ chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, bao gồm cả các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: tỉnh Hưng Yên.

Ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính nhà nước, bao gồm:

a) Công tác chỉ đạo điều hành: Đưa ra những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính; giải pháp giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là vai trò của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

b) Cải cách thể chế: Đưa ra giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng tính khả thi, hiệu quả trong triển khai văn bản luật trên địa bàn tỉnh; chỉ ra những bất cập, tồn tại trong văn bản quy phạm pháp luật của địa phương từ đó đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các quy định không cần thiết vào văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

c) Cải cách thủ tục hành chính: Đưa ra ý tưởng, giải pháp mới nhằm thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đơn giản hóa TTHC; cách thức thực hiện để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân và tổ chức trong quá trình giải quyết các TTHC nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Cải tiến quy trình làm việc, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các TTHC còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với địa phương, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, cá nhân.

d) Hoạt động của Bộ phận một cửa hiện đại các cấp: Đưa ra những sáng kiến, giải pháp mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

đ) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Các giải pháp nhằm sắp xếp, sáp nhập bộ máy đảm bảo khoa học, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao đúng quy định của Chính phủ theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, không để chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính các cấp; xác định vị trí việc làm phù hợp, khoa học.

e) Cải cách chế độ công vụ: Đưa ra những ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả, không lãng phí; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực chất, tránh hình thức; giải pháp thực hiện tinh giản biên chế hiệu quả.

g) Cải cách tài chính công: Các ý tưởng, giải pháp nhằm phân phối, sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả; phát huy việc quản lý, giám sát tài chính; nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công.

h) Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: Đưa ra ý tưởng nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, bộ máy hành chính dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ, Chính quyền cũng thông qua đó để điều hành bộ máy nhà nước một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; thúc đẩy việc cung cấp, nghiên cứu các phần mềm, dịch vụ công dễ sử dụng,  tham mưu ứng dụng các quy trình ISO mới vào trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước tỉnh.

i) Tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thời gian nộp: trước 15/7/2023.

Đơn vị nhận bài thi: Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết:6. Kế hoạch tổ chức cuộc thi CCHC năm 2023.pdf

Tin mới nhất

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi...(05/12/2023 6:55 SA)

Công tác đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(16/11/2023 1:30 CH)

Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,...(16/11/2023 1:27 CH)

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(15/11/2023 1:59 CH)

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh(08/11/2023 8:56 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(07/11/2023 10:38 SA)

Quyết định về việc ban hành danh mục các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023(25/10/2023 11:12 SA)

Kế hoạch Thông tin đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2024(10/10/2023 6:47 SA)

°
83 người đang online