Công tác cải cách hành chính quý III năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

Thực hiện các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh về kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo các kế hoạch đã được ban hành năm 2023.

1. Cải cách thể chế

Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm các kế hoạch về pháp chế, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; động tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp, thực phẩm chủ các trang trại, hộ chăn nuôi, các hợp tác xã và người dân nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố...

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Trung ương ban hành; đề cao trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị trong quá trình cải cách thể chế; phát huy dân chủ để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật .

2. Cải cách thủ tục hành chính

Sở đã yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, xây dựng TTHC nội bộ; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính chưa phù hợp, không cần thiết; góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Trong quý, Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh công bố mới 01 danh mục TTHC,  sửa đổi, bổ sung 12 danh mục TTHC; đề nghị công bố mới 01 quy trình nội bộ giải quyết TTHC và sửa đổi, bổ sung 09 quy trình nội bộ giải quyết TTHC (Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 và 1883/QĐ-UBND ngày 08/9/2023); đề nghị công bố 01 TTHC nội bộ (1434/QĐ-UBND ngày 10/7/2023). Các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng dịch vụ công của tỉnh và trụ sở làm việc của đơn vị.

Thực hiện cơ chế một cửa; từ 15/6/2023 đến 14/9/2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở đã tiếp nhận 108 hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy lợi, thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, khoa học công nghệ và môi trường, thú y (trong đó có 106 hồ sơ TTHC tiếp nhận trực tuyến, 02 hồ sơ trực tiếp); đã trả kết quả 115 hồ sơ (trong đó có 114 hồ sơ trước hn, 01 hồ sơ quá hạn (Sở đã có văn bản xin lỗi theo quy định)).

Từ đầu năm đến nay, Sở không nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động như nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển xếp lương mới và làm thủ tục cho cán bộ về nghỉ chế độ. Việc sử dụng và bổ nhiệm cán bộ được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, yêu cầu và trình tự thực hiện,

Trên cơ sở Phương án tự chủ các đơn vị xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu, trình UBND xem xét, phê duyệt phương án tự chủ tài chính của 05 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở giai đoạn 2022-2026 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Công tác quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quan tâm triển khai thực hiện gắn với vị trí việc làm đã được phê duyệt. Kịp thời kiện toàn, bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, trình độ đào tạo. , Sở đã ban hành công văn triển khai tới các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc quản lý, sử dụng, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm; bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị phù hợp với quy định và Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện theo kế hoạch từng năm và đề án đào tạo nguồn nhân lực của Sở.

4. Cải cách công vụ

Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức; việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp công tác quản lý cán bộ của tỉnh. Việc sử dụng, sắp xếp, bố trí đối với vị trí từng công việc phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, chức danh vị trí việc làm. Tính đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT gồm có Lãnh đạo Sở (01 cấp trưởng, 03 cấp phó) và 20 phòng, ban, đơn vị trực thuộc; số lượng cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý trưởng theo quy định hiện hành là 20 người; số lượng cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp phó theo quy định hiện hành là 28 người; lãnh đạo, quản lý cấp phó hiện có là 25 người. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo đúng quy định và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định

Công tác quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc; Sở đã cập nhật đẩy đủ, đồng bộ các thông tin trên phần mềm theo quy định

Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản về chuyển đổi vị trí công tác cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Sở đã tiến hành rà soát và chuyển đổi, bố trí công tác đối với  một số công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; sau khi thực hiện việc chuyển đổi công chức, viên chức nhanh chóng thích nghi, nắm bắt nhiệm vụ từ đó tham mưu các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo đạt hiệu quả tốt.

Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, chưa phát hiện được cán bộ nào vi phạm quy định.

Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và theo tiêu chuẩn quy định của cán bộ, công chức; đồng thời đảm bảo cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

5. Cải cách tài chính công.

Lãnh đạo Sở luôn chỉ đạo, quán triệt tới phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính công;  thực hiện đúng các quy định về phân cấp ngân sách, quản lý tài sản công, cơ chế tự chủ khoán biên chế, khoán kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Tại Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm, Sở đã lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công.

Thực hiện Nghị định 60/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Kế hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng Phương án tự chủ của đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt.

6. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông được ưu tiên phát triển, bảo đảm quản lý và khai thác hiệu quả, nhằm đáp ứng các nhu cầu của cải cách hành chính nhà nước; mỗi cán bộ khối cơ quan Sở được trang bị 01 máy tính được kết nối mạng internet, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành thông suốt, giảm thiểu sử dụng giấy tờ và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức có điều kiện khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ công việc chuyên môn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác ngày càng được chú trọng nhằm từng bước thực hiện tin học hóa quản lý hành chính. Hầu hết, các thủ tục hành chính được triển khai đến mức độ 3,4. Sở đã và đang sử dụng, ứng dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh gồm: Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; Hộp thư công vụ; Một cửa điện tử. Trong đó, 100% văn bản đi, đến của Sở được cập nhật, chuyển xử lý trên phần mềm (trừ văn bản mật); các thông tin nội bộ như lịch công tác lãnh đạo sở; hồ sơ công việc; thông tin điều hành được cung cấp, cập nhật thường xuyên trên phần mềm nhằm giúp việc xử lý công việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí; 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp hòm thư công vụ phục vụ cho công việc được giao; 100% thủ tục hành chính được cập nhật trên hệ thống một cửa của tỉnh. 

100% TTHC của sở được áp dụng Quy trình quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015. Phần mềm quản lý hồ sơ đã bước đầu đưa vào sử dụng; đến nay, phần lớn các đơn vị trực thuộc Sở đã cập nhật cơ bản các thông tin của cán bộ, công chức, viên chức tại phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC.

Tin mới nhất

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi...(05/12/2023 6:55 SA)

Công tác đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(16/11/2023 1:30 CH)

Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,...(16/11/2023 1:27 CH)

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(15/11/2023 1:59 CH)

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh(08/11/2023 8:56 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(07/11/2023 10:38 SA)

Quyết định về việc ban hành danh mục các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023(25/10/2023 11:12 SA)

Kế hoạch Thông tin đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2024(10/10/2023 6:47 SA)

°
123 người đang online