Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp quản lý dịp Tết Trung thu năm 2023

Đăng ngày 06 - 09 - 2023
100%

Ngày 05/9/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 259/KH-SNN về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp quản lý dịp Tết Trung thu năm 2023 với mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng trong dịp Tết Trung thu năm 2023.

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, đơn vị thuộc ngành nông nghiệp quản lý thông qua công tác kiểm tra, giám sát (đặc biệt là sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn).

Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông quảng bá, giới thiệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn, thông tin tới các cơ sở vi phạm quy định ATTP; truyền thông các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cơ sở sản xuất, địa điểm bán sản phẩm an toàn để người dân biết và sử dụng.

2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát

- Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban xây dựng các kế hoạch, chương trình triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023.

- Thành lập các đoàn thanh, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Nông nghiệp, mời đại diện các cơ quan liên quan tham gia đoàn (Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh…).

- Trong quá trình thực hiện nếu kế hoạch của cấp dưới trùng với kế hoạch của cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cấp trên, tránh chồng chéo làm ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

          - Thời gian: Từ 05/9/2023 đến 29/9/2023.

          - Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh

          - Nguồn kinh phí:

+ Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho các đơn vị.

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thị xã/thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu với UBND huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện công tác bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2023; chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường quản lý, triển khai tới các đối tượng được phân công quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi cục Quản lý nông lâm sản và thủy sản:

- Triển khai theo Kế hoạch này đến các đối tượng được phân công quản lý.

- Tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập đoàn kiểm tra Liên ngành thực hiện theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Là đầu mối tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2023 về Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP tỉnh.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở

- Triển khai theo Kế hoạch này đến các đối tượng được phân công quản lý.

- Thực hiện báo cáo kết quả trước ngày 29/9/2023 về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh (có mẫu báo cáo kèm theo).

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố

- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn dịp Tết Trung thu năm 2023.

- Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 29/9/2023 về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh qua Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản để tổng hợp báo cáo theo quy định (có mẫu báo cáo kèm theo).

KH trung thu.pdf

Tin mới nhất

Về việc rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự...(20/11/2023 7:07 SA)

Về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến...(17/11/2023 12:08 CH)

Về việc đánh giá lại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/11/2023 11:52 SA)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(07/11/2023 8:37 SA)

Về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới(07/11/2023 11:49 SA)

Về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra...(03/11/2023 2:09 CH)

Về việc báo cáo số liệu thống kê ngành lĩnh vực thủy lợi năm 2023(26/10/2023 3:59 CH)

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tại địa...(25/10/2023 9:59 SA)

°
193 người đang online