DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN

100%

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Số điện thoại

Email

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH TỈNH

 

1

 

Đinh Hồng Quyên

Phó Chánh văn phòng phụ trách

điều hành

 

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

0912.417.610

 

dhquyen@hungyen.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Trường

Giám đốc

Công an tỉnh

0989.962.962

0221.3567.999

 

3

Lê Quang Hòa

Giám đốc

Sở Nội vụ

0902.057.821

lqhoa@hungyen.gov.vn

4

Trịnh Văn Diễn

Giám đốc

Sở Kế hoạch- Đầu tư

0912.081.108

02213.568.899

tvdien@hungyen.gov.vn

5

Nguyễn Văn Thơ

Giám đốc

Sở Công Thương

0913.280.430

02213.863.527

nvtho@hungyen.gov.vn

6

Đỗ Minh Tuân

Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

02213.863.789

0913.500.479

dmtuan@hungyen.gov.vn

7

Trần Minh Hải

Giám đốc

Sở Giao thông- Vận tải

0918.379.866

02213.863.613

tranminhhai.ubnd@gmail.com

8

Cao Quang Hưng

Giám đốc

Sở Xây dựng

0904.380.719

cqhung.soxd@hungyen.gov.vn

9

Nguyễn Đức Tải

Giám đốc

Sở Tài chính

0936.041.999

taistchye@gmail.com

10

Trần Tùng Chuẩn

Giám đốc

Sở Khoa học và Công Nghệ

0912.219.100

tranchuan@hungyen.gov.vn

°
215 người đang online