• Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT số: 514/SNN-Trtr ngày 19/5/2022 về việc tập trung xử lý lúa ma hại...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại lúa theo hướng...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại lúa theohướng dẫn của cơ quan BVTV,...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại lúa theo hướng...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ sự phát sinh, phát triển và gây hại của bệnh đạo ôn trên lúa, đặc biệt là các giống lúa...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 255/SNN-TrTr ngày 16/3/2022 của Sở Nông Nghiệp và PTNT về việc tập trung chăm sóc và bảo vệ cây...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công văn số: 255/SNN-TrTr ngày 16/3/2022 của Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên, về việc tập trung chăm...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công văn số: 255/SNN-TrTr ngày 16/3/2022 của Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên, về việc tập trung chăm sóc...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tiến hành chăm sóc, bón phân theo phương châm "nặng đầu nhẹ cuối"; kết hợp với tỉa dặm để ổn định mật độ đối...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương chưa hoàn thành gieo, cấy tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trong khung lịch thời vụ đã chỉ đạo. Tiến...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương có tiến độ gieo,cấy chậm như Yên Mỹ, Văn Giang... tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trong khung lịch...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghi các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 191/TrTr-SNN ngày 25/02/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên về việc đẩy nhanh tiến độ gieo, cấy và chăm sóc...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 159/TrTr-SNN ngày 18/02/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo sản xuất ứng phó với rét...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 105/TrTr-SNN ngày 26/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên về việc tập trung chỉ đạo...

1 2 3 4 5 6    
°
455 người đang online