Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

100%

  • Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên tiền thân là Ty Nông Lâm Hưng Yên, được thành lập ngay khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Sở Nông nghiệp và PTNT được đổi tên và nhiều lần thực hiện chia tách, hợp nhất để phù hợp với tình hình thực tế. Năm 1997, chia tách tỉnh Hải Hưng thành tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Nông nghiệp và Sở Thủy lợi.
  • Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là lực lượng trực tiếp thực hiện chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp của trên trên từng chặng đường vẻ vang, góp phần trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tỉnh Hưng Yên.
  • Sau hơn 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên đã lớn mạnh, bao gồm: Lãnh đạo Sở, 7 phòng chức năng, 07 Chi cục, 04 Trung tâm, 01 Ban quản lý, 01 Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh.Hiện nay, Sở Có hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức được sắp xếp làm việc tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

°
657 người đang online