Thông tin giá cả tại một số chợ trên địa bàn tỉnh ngày 03.6.2019

Chi tiết như tệp đính kèm:

Bang gia Cho Ngang (1).doc

Chợ Ba Hàng xã Thủ Sỹ thứ 3 ngày 04.6.2019.doc

Chợ Ba Hàng xã Thủ Sỹ thứ 5 ngày 06.6.2019.doc

gia ca thi truong Cho Dong Tao ngay 04.6.2019.doc

gia ca thi truong Cho Dong Tao ngay 6.6.2019.doc

gia ca thi truong Cho TT.Khoái châu ngay 04.6.2019.doc

gia ca thi truong Cho TT.Khoai Chau ngay 6.6.2019.doc