Thông tin giá cả tại một số chợ trên địa bàn tỉnh ngày 11.6.2019

Chi tiết như tệp đính kèm:

 

Chợ Ba Hàng xã Thủ Sỹ thứ 3 ngày 11.6.2019.doc

gia ca thi truong Cho Dong Tao ngay 11.6.2019.doc

gia ca thi truong Cho TT.Khoai Chau ngay 11.6.2019.doc

Phòng Kế hoạch - Tài chính -TTNN