Thông tin giá cả tại một số chợ trên địa bàn tỉnh ngày 17.6.2019

Chi tiết như tệp đính kèm:

Chợ Ba Hàng xã Thủ Sỹ thứ 2 ngày 17.6.2019.doc

gia ca thi truong Cho Dong Tao ngay 17.6.2019.doc

gia ca thi truong Cho TT.Khoai Chau ngay 17.6.2019.doc

Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN