Về việc xin ý kiến về Đề án phát triển chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 27/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng CNH-HĐH giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với thực hiện CT XD NTM tỉnh Hưng Yên, Sở nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong Đề án phát triển chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến bằng văn bản về Sở trước ngày 27/12/2019.

Chi tiết như tệp đính kèm: 1053.pdf

Phòng Chăn nuôi