Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2019-2020

Chi tiết như tệp đính kèm:td03.pdf

Chi cục Thủy lợi