Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 24.4.2020

Tiến độ tdsx28.signed.signed.pdf

UBND TỈNH HƯNG YÊN TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG  NGHIỆP
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Ngày   24  tháng   04   năm  2020
Số:     28/TĐ - NN                          
                            Đơn vị tính: ha
Huyện,
thành phố
Diện tích lúa trỗ Tình hình sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân 2020 DT trồng mau ràu Xuân 2020 Thu hoạch rau màu Xuân
Bệnh đạo ôn lá Bệnh khô vằn Sâu cuốn lá nhỏ Tổng Ngô Lạc,
 đậu tương
Dược liệu,
HCC
Bí các loại Dưa
chuột
Rau màu
các loại
DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
Mỹ Hào   22.5 1.2 35 45   60       5 0            
Văn Lâm   20 2 35 60 5 70 1.5   1.5 329 265   5 100   11 149
Yên Mỹ   36 1.6 35 64   60 5.6   4 765 330 20     20 20 270
Khoái Châu   250 2 400 80   100 400   400 1,816 300         10 290
Văn Giang   2.1   2.1 8   8 12   11 1,883 500           500
Ân Thi 5 195 2 780 415 1 780 275   275 204 85           85
Kim Động   205 105 355 105 1 255 10   5 793 398 70 18 8 18 54 230
Tiên Lữ   110 3.5 170 21   21 45   45 600 305           305
Phù Cừ 10 90 15 270 170 8 250 15   13 660 386 50 5     19 312
TP. Hưng Yên   65 11 197 39 4 97 16   9 795 185 30     10 3 142
Cộng 15 996 143 2,279 1,007 19 1,701 780 0 764 7,851 2,754 170 28 108 48 117 2,283