Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/09/2020

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 772/SNN-BVTV, ngày 24/8/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Mùa 2020 từ nay đến cuối vụ. Đảm bảo đủ nước cho lúa trỗ bông vào chắc được thuận lợi đồng thời cũng thuận lợi cho công tác phòng trừ sâu, bệnh hại.

Huyện,
thành phố
Diện tích lúa trỗ % diện tích lúa trỗ Tình hình sâu, bệnh hại Thu hoạch rau màu Hè, Hè - Thu Diện tích trồng rau màu vụ Đông
Sâu cuốn lá nhỏ B. Khô Vằn Rầy nâu - RLT Tổng Ngô Hoa cây cảnh, dược liệu Dưa chuột Rau các loại
DTN Nhiễm nặng Phòng trừ DTN Nhiễm nặng Phòng trừ DTN Nhiễm nặng Phòng trừ
Mỹ Hào 1.500 46 300   295 350 18 450 47   47 10       10  
Văn Lâm 850 40 360   360 420 11 400 55 2 45 120   20 11 89  
Yên Mỹ 1.120 45 275   270 390 5 380 132   128 160     20 140 20
Khoái Châu 670 42 440   430 285   300 70   70 45       45  
Văn Giang 30 19 14,5   25 3,5   25 3   20 700   150   550  
Ân Thi 5.200 69 1.950 115 1.900 2.150 57 2.650 950 5,5 950 150       150 90
Kim Động 2.400 64 850 50 840 1.250 30 1.950 165 3 152 123   8 20 95 15
Tiên Lữ 2.500 69 850   800 375   400 76   73 250       250  
Phù Cừ 2.500 66 620 63 550 520 55 1.000 45   40 430 150     280 100
TP. Hưng Yên 500 60 129 14 118 104 14 175 50 7 44 140       140 40
Cộng 17.270 59 5.789 242 5.588 5.848 190,0 7.730 1.593 17,5 1569 2.128 150 178 51 1.749 265

Phòng Trồng trọt