Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 07/9/2020

Chi tiết như tệp đính kèm:

Phòng Trồng trọt