Tiến độ tiêm phòng 2 Bệnh đỏ, THT trâu, bò vụ thu - đông năm 2020

Trong ngày: 07/10 huyện, thị xã, thành phố đang triển khai tiêm phòng, trong đó: 03 huyện tiêm (Yên Mỹ, Văn Lâm, Mỹ Hào); . Kết quả tiêm được: THT trâu bò: 7.780 liều (7.780 con) đạt 39,08%; vắc xin 2 bệnh đỏ của lợn: 20.080 liều (20.080 con) đạt 7,50% so với lượng vắc xin đã nhận.

STT Huyện, thành phố Số lượng vắc xin
 đã nhận
(liều)
Số xã đã tiêm phòng
(xã)
Số xã
đã tiêm phòng xong
(xã)
Số lượng gia súc đã được tiêm phòng
(liều)
 
Tỷ lệ
thực hiện so với lượng vắc xin đã nhận
(%)
Vắc xin THT trâu, bò Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn Lợn Trâu, Bò Lợn Trâu, Bò Số trâu, bò tiêm vắc xin THT  Số lợn tiêm vắc xin Dịch tả  Số lợn tiêm vắc xin Tụ huyết trùng Vắc xin THT trâu, bò Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn
1 Phù Cừ 1.080 32.200 32.200 4 8     260 3.000 3.000 24,07 9,32 9,32
2 TP. Hưng Yên 6.500 21.000 21.000   14   4 2.580   0 39,69 0,00 0,00
3 Tiên Lữ  2.390 36.500 36.500 13 6   3 1.250 3.820 3.820 52,30 10,47 10,47
4 Kim Động 2.650 27.550 27.550 4 6   3 850 1.800 1.800 32,08 6,53 6,53
5 Ân Thi 1.950 37.000 37.000 21 21     700 4.300 4.300 35,90 11,62 11,62
6 Văn Lâm 700 9.390 9.390             0 0,00 0,00 0,00
7 Yên Mỹ 960 17.000 17.000             0 0,00 0,00 0,00
8 Văn Giang 1.260 34.060 34.060 3 8     1.020 1.450 1.450 80,95 4,26 4,26
9 Khoái Châu 1.390 45.960 45.960 9 24 5 22 1.120 5.710 5.710 80,58 12,42 12,42
10 Mỹ Hào 1.030 6.900 6.900             0 0,00 0,00 0,00
Tổng cộng 19.910 267.560 267.560 54 87 5 32 7.780 20.080 20.080 39,08 7,50 7,50

 

Ghi chú:  Thời gian tiêm phòng từ ngày 09/9/2020 - 01/10/2020. Trâu, bò: trên 6 tháng tiêm 2ml/con (quy định 1 liều = 2ml); Lợn tiêm dịch tả, tụ huyết trùng: 2ml/con (quy định 1 liều = 2ml); 

Chi cục Thú y