Kế hoạch tuyển dụng năm 2020

Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ra kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 Chi tiết theo phụ lục

tuyen dung.pdf