Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở NN-PTNT phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thành lập Đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, thành phố nhằm khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về cây trồng, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Để Đoàn làm việc đạt kết quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Cử đại diện làm việc với Đoàn.

- Lựa chọn địa điểm dự kiến được khảo sát

...

Chi tiết như tệp đính kèm:1164633971-15-9-15.pdf

Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN