Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/9/2020

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: - Chỉ đạo thực hiện tốt Công văn của Sở Nông nghiệp & PTNT số 837/SNN-TrTr, ngày 8/9/2020 về việc tập trung chăm sóc lúa Mùa từ nay đến cuối vụ, đẩy mạnh trồng cây vụ Đông 2020-2021 và chăm sóc cây ăn quả. - Chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư... để gieo trồng các loại rau, màu vụ Đông theo đúng lịch thời vụ đã chỉ đạo, đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng. - Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

ĐVT: HA

Huyện,
thành phố
Thu hoạch lúa Mùa Tình hình sâu, bệnh hại Thu hoạch rau màu Hè, Hè - Thu Diện tích trồng rau màu vụ Đông
Bệnh Bạc lá - ĐSVK B. Khô Vằn Rầy nâu - RLT Tổng Ngô Lạc, đậu tương HCC, DL Dưa chuột Rau các loại
DTN Nhiễm nặng Phòng trừ DTN Nhiễm nặng Phòng trừ DTN Nhiễm nặng Phòng trừ
Mỹ Hào   43,5   66,5 735 42 715 66   62,5 10         10  
Văn Lâm 5 23 1,5 22 500 15 500 150 9 150 205     20 11 174 85
Yên Mỹ 5 48 3 50 475 13 460 153 3 128 400 90     20 290 130
Khoái Châu   75   75 545   545 155   155 50         50 50
Văn Giang   1,5   9 15   25 5   5 850     250   600 50
Ân Thi 150 7,7   20 2.750 65 3.500 185   180 170         170 420
Kim Động 5 4   8 1900 50 2700 81 1 70 306 60 15 15 38 178 175
Tiên Lữ 500 109   205 697   1050 175 3,5 170 290         290 140
Phù Cừ 300 35 4 320 780 85 1.600 125   106 470 150       320 190
TP. Hưng Yên   20 1 90 163 20 250 92 5 75 160         160 170
Cộng 965 367 9,5 866 8.560 289,5 11.345 1.187 21,5 1.102 2.911 300 15 285 69 2.242 1.410

Phòng Trồng trọt