Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 28/9/2020

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Công văn của Sở Nông nghiệp & PTNT số 837/SNN-TrTr, ngày 8/9/2020 về việc tập trung chăm sóc lúa Mùa từ nay đến cuối vụ, đẩy mạnh trồng cây vụ Đông 2020-2021 và chăm sóc cây ăn quả. - Chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư... để gieo trồng các loại rau, màu vụ Đông theo đúng lịch thời vụ đã chỉ đạo, đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng. - Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Huyện,
thành phố
Thu hoạch lúa Mùa Tình hình sâu, bệnh hại Thu hoạch rau màu Hè, Hè - Thu Diện tích trồng rau màu vụ Đông
Bệnh Bạc lá - ĐSVK Rầy nâu - RLT Tổng Ngô Lạc, đậu tương HCC, DL Dưa chuột Rau các loại Tổng Ngô Lạc, đậu tương Bí các loại HCC, Dược liệu Rau
 các loại
DTN Nhiễm nặng Phòng trừ DTN Nhiễm nặng Phòng trừ
Mỹ Hào 500 39,5   63,5 70   65,5 10         10            
Văn Lâm 450 24 2 24 150   150 240     20 11 209 105         105
Yên Mỹ 400 41 45 165 5 152 517 100 7   20 390 245 65       180
Khoái Châu 150 75   75 155   155 50         50 200 150       50
Văn Giang 5 1,5   9 5   5 1200 45 15 350   790 600         600
Ân Thi 2.800 5   5 160 0,1 158 170         170 690 30   390   270
Kim Động 800 19 1 38 125 1 106 378 120 20 20 38 180 268 70 8 70 5 115
Tiên Lữ 2.200 102   190 180 10 170 315 5     20 290 270 50   40   180
Phù Cừ 1.250 38 5 290 140 5 130 530 150 50     330 380 150   80   150
TP. Hưng Yên 60 20 1 90 49 1 37 160         160 190         190
Cộng 8.615 365 9,0 830 1.199 22,1 1.129 3.570 420 92 390 89 2.579 2.948 515 8 580 5 1.840

Phòng Trồng trọt