Tiến độ phun khử trùng tiêu độc môi trường đợt II vụ Thu - Đông năm 2020

Ngày 28/9/2020: 10/10 huyện, thị xã, thành phố đang triển khai khử trùng, tiêu độc môi trường được: 6.802 lít hóa chất khử trùng (6.802.000 m²), đạt 28,39% so với lượng hóa chất khử trùng đã nhận.

STT Tên huyện, thành phố Số lượng khử trùng đã cấp (lít) Số xã đã
triển khai
(xã)
Số xã xong
(xã)
Số lượng hóa chất
 khử trùng đã xử lý
(lít)
Tổng diện tích đã xử lý
(ước tính)
(m²)
Tỷ lệ % số lượng KT đã phun so với đã nhận
(%)
1 Phù Cừ 2.527 14   949 949.000 37,55
2 TP. Hưng Yên 2.500 15   737 737.000 29,48
3 Tiên Lữ 2.200 15   346 346.000 15,73
4 Kim Động 2.700 15   963 963.000 35,67
5 Ân Thi 3.332 21   980 980.000 29,41
6 Văn Lâm 1.600 1   5 5.000 0,31
7 Yên Mỹ 2.500 17   685 685.000 27,40
8 Văn Giang 1.800 11   492 492.000 27,33
9 Khoái Châu 3.300 23   1.345 1.345.000 40,76
10 Mỹ Hào 1.500 13   300 300.000 20,00
Tổng cộng 23.959   0 6.802 6.802.000 28,39

Thời gian khử trùng, tiêu độc từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2020

 

Chi cục Thú y