Tiến độ phun khử trùng tiêu độc môi trường đợt II vụ Thu - Đông năm 2020

Ngày 05/10/2020: 10/10 huyện, thị xã, thành phố đang triển khai khử trùng, tiêu độc môi trường được: 13.970 lít hóa chất khử trùng (13.970.000 m²), đạt 58,31% so với lượng hóa chất khử trùng đã nhận.

STT Tên huyện, thành phố Số lượng khử trùng đã cấp (lít) Số xã đã
triển khai
(xã)
Số xã xong
(xã)
Số lượng hóa chất
 khử trùng đã xử lý
(lít)
Tổng diện tích đã xử lý
(ước tính)
(m²)
Tỷ lệ % số lượng KT đã phun so với đã nhận
(%)
1 Phù Cừ 2.527 14   1.313 1.313.000 51,96
2 TP. Hưng Yên 2.500 17   1.340 1.340.000 53,60
3 Tiên Lữ 2.200 15   1.000 1.000.000 45,45
4 Kim Động 2.700 17   1.794 1.794.000 66,44
5 Ân Thi 3.332 21   1.720 1.720.000 51,62
6 Văn Lâm 1.600 1   935 935.000 58,44
7 Yên Mỹ 2.500 17   1.350 1.350.000 54,00
8 Văn Giang 1.800 11   903 903.000 50,17
9 Khoái Châu 3.300 24 9 2.605 2.605.000 78,94
10 Mỹ Hào 1.500 13 2 1.010 1.010.000 67,33
Tổng cộng 23.959   11 13.970 13.970.000 58,31

 Thời gian khử trùng, tiêu độc từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2020.

Chi cục Thú y