Tiến độ tiêm phòng 2 bệnh đỏ, THT trâu, bò vụ thu- đông năm 2020

Trong ngày: 10/10 huyện, thị xã, thành phố đang triển khai tiêm phòng. Trong đó: 01 huyện chưa tiêm song (Khoái Châu). Kết quả tiêm được: THT trâu bò: 19.910 liều (19.910 con) đạt 100%; vắc xin 2 bệnh đỏ của lợn: (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng lợn) 255.560 liều (255.560 con) đạt 95,52% so với lượng vắc xin đã nhận.

STT Huyện, thành phố Số lượng vắc xin
 đã nhận
(liều)
Số xã đã tiêm phòng
(xã)
Số xã
đã tiêm phòng xong
(xã)
Số lượng gia súc đã được tiêm phòng
(liều)
 
Tỷ lệ
thực hiện so với lượng vắc xin đã nhận
(%)
Vắc xin THT trâu, bò Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn Lợn Trâu, Bò Lợn Trâu, Bò Số trâu, bò tiêm vắc xin THT  Số lợn tiêm vắc xin Dịch tả  Số lợn tiêm vắc xin Tụ huyết trùng Vắc xin THT trâu, bò Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn
1 Phù Cừ 1.080 32.200 32.200 14 14 7 7 1.080 32.200 32.200 100,00 100,00 100,00
2 TP. Hưng Yên 6.500 21.000 21.000 14 15 14 15 6.500 21.000 21.000 100,00 100,00 100,00
3 Tiên Lữ  2.390 36.500 36.500 15 15 15 15 2.390 36.500 36.500 100,00 100,00 100,00
4 Kim Động 2.650 27.550 27.550 17 17 17 17 2.650 27.550 27.550 100,00 100,00 100,00
5 Ân Thi 1.950 37.000 37.000 21 21 5 21 1.950 29.740 29.740 100,00 80,38 80,38
6 Văn Lâm 700 9.390 9.390 11 9 11 9 700 9.390 9.390 100,00 100,00 100,00
7 Yên Mỹ 960 17.000 17.000 17 16 15 16 960 17.000 17.000 100,00 100,00 100,00
8 Văn Giang 1.260 34.060 34.060 11 10 11 10 1.260 34.060 34.060 100,00 100,00 100,00
9 Khoái Châu 1.390 45.960 45.960 25 24 16 24 1.390 41.220 41.220 100,00 89,69 89,69
10 Mỹ Hào 1.030 6.900 6.900 13 11 6 5 1.030 6.900 6.900 100,00 100,00 100,00
Tổng cộng 19.910 267.560 267.560 158 152 117 139 19.910 255.560 255.560 100,00 95,52 95,52

 Thời gian tiêm phòng từ ngày 09/9/2020 - 01/10/2020. Trâu, bò: trên 6 tháng tiêm 2ml/con (quy định 1 liều = 2ml); Lợn tiêm dịch tả, tụ huyết trùng: 2ml/con (quy định 1 liều = 2ml);

 

Chi cục Thú y