Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

2.5. Tên thủ tục

Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

+ Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trạm kiểm dịch thực vật tỉnh Hưng Yên (Số 47 Trưng Trắc, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)

- Bước 2: Trạm kiểm dịch Bảo vệ thực vật thẩm định và cấp giấy chứng nhận thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

    Trường hợp không cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Trạm kiểm dịch thực vật phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

- Bước 3: Trả kết quả TTHC

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

+ Thành phần, số lượng hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (theo mẫu qui định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT). 

2) Số lượng hồ sơ: 1(bộ).

+ Thời hạn giải quyết

24 giờ

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật từ vùng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

+ Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp – Phát riển nông thôn tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa..                     

+ Lệ phí

Mục III, Biểu phí kèm theo Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động Kiểm dịch và bảo vệ thực vật lĩnh vực Nông nghiệp

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (theo mẫu qui định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT). 

HỤ LỤC V.docx

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

+ Căn cứ pháp lý của TTHC

 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021

Văn phòng Sở

23/11/2020